มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
สมัครเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Previous
Next

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ แสกนสม

อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมประพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ ของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลกระทบต่อพระภิกษุสามเณร นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วัด ที

อ่านต่อ »
2021-01-15_15-36-51

ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ

119054743_3187005268001727_2871389914053159428_o

วิจัยและพัฒนา

การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม

2020.11.30_๒๐๑๒๐๑_118-19 (1).jpg

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

IMG_1458-Large.jpg

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำ นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ข้อมูลทั่วไป

Scroll to Top