ระดับหลักสูตร

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๑.๑.๑-๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องจ้างบุคลากรอัตราจ้าง ที่ลงนามโดยอธิการบดี (กรณีเป็นอัตราจ้าง)
๑.๑.๑-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ
๑.๑.๑-๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑.๑.๑-๔ ตารางสอนที่อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สอนในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑.๑.๑-๕ หลักฐานการรับเงินเดือน

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๒.๑-๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๒.๑-๒ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๑-๓ สารสนเทศบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๒.๒-๑ รายงานภาวการณ์มีงานทำ/สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตปี ๒๕๕๙
๒.๒-๒ สารสนเทศข้อมูลนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๙

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๓.๓-๑ แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน
๓.๓-๒ สารสนเทศนิสิตปีการศึกษา ๒๕๕๙

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
  ๔.๒.๑ – ๑ แฟ้มประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
  ๔.๒.๑ – ๒ แฟ้มผลงานอาจารย์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๔.๓-๑ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์สาขาวิชาการจัดการฯปีการศึกษา ๒๕๕๗
๔.๓-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์สาขาวิชาการจัดการฯปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔.๓-๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์สาขาวิชาการจัดการฯปีการศึกษา ๒๕๕๙

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๕.๔-๑ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙
๕.๔-๒ รายงานการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๕.๔-๓ รายงานการเข้าอบรมสัมมนาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๔-๔ รายงานการทวนผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๕.๔-๕ รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร
๖.๑-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตร ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๖.๑-๒ รายงานการประชุมผู้บริหาร  คณาจารย์            เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปี   ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๖.๑.๓ ทำเนียบสิ่งสนับสนุนการศึกษาสาขาวิชา           การจัดการเชิงพุทธ
๖.๑.๔ รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน           การเรียนรู้ของนิสิต และอาจารย์
๖.๑.๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนานิสิต

 

Scroll to Top