ประเมินผผลการปฏิบัติงานบุคลากร

กำหนดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 2 เล่ม

  1. ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

  2.  ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  ตามแบบฟอร์มดังนี้

บค.๓๗ แบบประมวลผลงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
บค.๓๙ แบบประมวลผลงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
บค.๔๑ แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร
บค.๔๓ แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งวิชาการ