แนะนำบุคลากร

Untitled-1วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อ : พระอุดมปัญญาภรณ์
การศึกษา:  ป.ธ.๖, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
อีเมล์ : chaingam16@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๑๓๘๙ ๘๖๘๔

 

ชื่อ : พระมหาขุนทอง  เขมสิริ, ดร,
การศึกษา : ป.ธ.๖, พธ.บ.(ศาสนา), พธ.ม.(ปรัชญา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๖ ๑๔๖๔ ๖๓๕๖

 

ชื่อ : ดร.ฐานิดา มั่นคง
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ,ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : thanida_m@Hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๑๕๙๓ ๔๓๒๙

 

ชื่อ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๙๗๑๘ ๕๐๐๙

 

ชื่อ : นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ป.ว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
เฟสบุ๊ค : Tanyaphat Sombatwong
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๑๔๗๐ ๒๘๔๘

 

prakoosudtapadtaraporn ชื่อ : พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ,ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิทยาลัย
อีเมล์ : mcusisaket@Hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๖๐๖๖๖๑๒

 

kananurak ชื่อ : พระครูปริยัติคณานุรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เฟสบุ๊ค : พระครูปริยัติคณานุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๔๑๖๙๕๒๙

 

pasit ชื่อ : นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศ.ศบ.(ไทยคดีศึกษา),M.A. (Sanskrit)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิทยาลัย
อีเมล์ :       –
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๔๒๕๑๕๖

 

Boonyuen ชื่อ : นายบุญยืน งามเปรี่ยม
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ,ศ.ศม. (ปรัชญา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เฟสบุ๊ค : บุญยืน งามเปรี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๒๓๓๓๐๘๘
Koson ชื่อ : พระครูโกศลศาสนวงศ์
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เฟสบุ๊ค : วัดกันทรอมใต้
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๖๕๙๓๙๘
Tayayud ชื่อ : นายธยายุส ขอเจริญ
การศึกษา :  พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เฟสบุ๊ค : ธยายุส ขอเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๖๓๑๙๙๐๕
Kunnavad ชื่อ : นายคุณวัฒน์ ดวงมณี
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ),พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ฟสบุ๊ค : Kunnawat Duangmanee
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๐๗๐๕๙๙๓
kazam ชื่อ : นายเกษม ประอาง
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เฟสบุ๊ค : เกษม ประอาง
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๕๖๒๖๘๖๔
Sirikananuruk ชื่อ : พระครูสิริคณาภิรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ,ศน.ม(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
เฟสบุ๊ค : หนูพูน  วงษ์มณี
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๔-๐๘๕๖๐๐๘
ชื่อ : นายสราวุฒิ งาหอม
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศน.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
อีเมล์ : pr_tao@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๕๘๓๓๕๓๘
ชื่อ : นายสมปอง ทิพย์สมบัติ
การศึกษา : พธ.บ.(จริยศึกษา) , ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อีเมล์ : sompong2511@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๙๖๑๓๘๗๗

 

Ponsawan ชื่อ : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศน.ม.(รัฐศาสตร์),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : phraponsawan_23@hotmai.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๑๗๙๑๕๓
ชื่อ : พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม
การศึกษา : (รอข้อมูล)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : (รอข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ : (รอข้อมูล)

 

ชื่อ : ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
การศึกษา : (รอข้อมูล)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : (รอข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ : (รอข้อมูล)
ชื่อ : นายยุทธนา  บุตรเพชร
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(ธุรการ)
อีเมล์ : (รอข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๒๕๕๑๖๐

 

  ชื่อ : นางนงลักษณ์  บุตรเพชร
การศึกษา : วท.บ.(การบัญชี)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(บรรณารักษ์)
อีเมล์ : nong080@Hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๐-๗๓๐๓๙๓๖
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ :