แนะนำบุคลากร

Untitled-1วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บุคลากรสายวิชาการ

prakoosudtapadtaraporn ชื่อ : พระครูสุตภัทราภรณ์, ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ,ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิทยาลัย
อีเมล์ : mcusisaket@Hotmail.com
pasit ชื่อ : นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศ.ศบ.(ไทยคดีศึกษา),M.A. (Sanskrit)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิทยาลัย
อีเมล์ :   prasiddhi.sri@mcu.ac.th
Ponsawan ชื่อ : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ, ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ศน.ม.(รัฐศาสตร์), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : ponsawan.jai@mcu.ac.th
ชื่อ : ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา),                                                พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : sutus.song@mcu.ac.th
kananurak ชื่อ : พระครูปริยัติคณานุรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : pariyatikananurak@mcu.ac.th
ชื่อ : พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ, ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : pweerapong.kho@mcu.ac.th
ชื่อ : พระมหาตะวัน  ตปคุโณ ป.ธ.๓
การศึกษา : น.บ.(นิติศาสตร์), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : –
kazam ชื่อ : นายเกษม ประอาง
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : kasem.praang@mcu.ac.th
Boonyuen ชื่อ : นายบุญยืน งามเปรี่ยม
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ,ศ.ศม. (ปรัชญา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : boonyuen.ngam@mcu.ac.th
ชื่อ : พระสมุห์ธงชัย ขนฺติธโร
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
อีเมล์ :  thongchai.mon@mcu.ac.th
ชื่อ : พระสมุห์ชัย สนฺตกาโย
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
อีเมล์ :  chai.sun@mcu.ac.th
Tayayud ชื่อ : นายธยายุส ขอเจริญ
การศึกษา :  พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
อีเมล์ : thayayut.kho@mcu.ac.th
Kunnavad ชื่อ : นายคุณวัฒน์ ดวงมณี
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ),พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
อีเมล์ : khunnawat.dua@mcu.ac.th
Sirikananuruk ชื่อ : พระครูสิริคณาภิรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ,ศน.ม(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เฟสบุ๊ค : nupoon.wong@mcu.ac.th
ชื่อ : นายสมปอง ทิพย์สมบัติ
การศึกษา : พธ.บ.(จริยศึกษา) , ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
อีเมล์ : sompong.thi@mcu.ac.th
ชื่อ : ดร.สราวุฒิ งาหอม
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศน.ม.(รัฐศาสตร์),
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
อีเมล์ : sarawut.hom@mcu.ac.th
ชื่อ : นายชุมพล  ศรีราตรี
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ศน.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
อีเมล์ : chumpon.sri@mcu.ac.th

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป

ชื่อ : พระครูสมุห์ทองเลื่อน  โชติปญฺโญ
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : thongluean.yod@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางดวงกมล  สมบัติวงษ์
การศึกษา : ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : duangkamon.dee@mcu.ac.th
ชื่อ : นายยุทธนา  บุตรเพชร
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(ธุรการ)
อีเมล์ : yuttana.but@mcu.ac.th
ชื่อ : นางนงลักษณ์  บุตรเพชร
การศึกษา : วท.บ.(การบัญชี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ : nonglak.but@mcu.ac.th
ชื่อ : นายเอกพงษ์  มูลพันธ์
การศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ศกอ.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)
อีเมล์ : aekkaphong.mun@mcu.ac.th
ชื่อ : นาางสาวนันทนา  ศรีเสมอ
การศึกษา : ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : nantana.sri@mcu.ac.th