แนะนำผู้บริหาร

ชื่อ : พระอุดมปัญญาภรณ์
การศึกษา:  ป.ธ.๖, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
อีเมล์ : chaingam16@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๑๓๘๙ ๘๖๘๔

 

ชื่อ : พระมหาขุนทอง  เขมสิริ, ดร,
การศึกษา : ป.ธ.๖, พธ.บ.(ศาสนา), พธ.ม.(ปรัชญา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๖ ๑๔๖๔ ๖๓๕๖

 

ชื่อ : ดร.ฐานิดา มั่นคง
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ,ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : thanida_m@Hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๑๕๙๓ ๔๓๒๙

 

ชื่อ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๙๗๑๘ ๕๐๐๙

 

ชื่อ : นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ป.ว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
เฟสบุ๊ค : Tanyaphat Sombatwong
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘ ๑๔๗๐ ๒๘๔๘