แนะนำผู้บริหาร

ชื่อ : พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทธิวโร/จันทร์ดวง)
การศึกษา:  ป.ธ.๖, พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) ,กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
อีเมล์ : sitthan.jan@mcu.ac.th

 

ชื่อ : พระครูสุธีวรปรีชา(ขุนทอง ป.ธ.๖), ผศ.ดร,
การศึกษา : ป.ธ.๖, พธ.บ.(ศาสนา), พธ.ม.(ปรัชญา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : khuntong.khe@mcu.ac.th

 

ชื่อ : ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ,ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : thanida.man@mcu.ac.th

 

ชื่อ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร, ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : chokchai.tao@mcu.ac.th

 

ชื่อ : นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ป.ว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : tanyapat.som@mcu.ac.th

 

Scroll to Top