กองทุนการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

กองทุนการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

เลขที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง จำนวนทุน จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 พระอุดมปัญญาภรณ์ รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 10 10,000
2 พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร. รก.รอง ผอ.วส.ศก ฝ่ายบริหาร 2 2,000
3 พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ,ดร อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา 1 1,000
4 พระครูไพโรจน์วัฒนาทร รก.ผอ.สำนักงานวิชาการ 2 2,000
5 ดร.สุริยนต์  น้อยสงวน อ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 1 1,000
6 นายธยายุส – ครูนัฐกานต์ ขอเจริญ อ.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1 1,000
7 นายสราวุฒิ-ดต.หญิง จินตวีร์ งาหอม อ.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1 1,000
8 นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย 3 3,000
9 ผศ.ดร.ฐานิดา  มั่นคง รก.รอง ผอ.วส.ศก. ฝ่ายวิชาการ 2 2,000
10 พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ, ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา 1 1,000
11 นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ อ.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1 1,000
12 นายชุมพล  ศรีราตรี อ.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1 1,000
13 นายเกษม  ประอาง อ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 1 1,000
14 พระครูปริยัติวีราภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วส.ศก. 3 3,000
15 พระครูสิริคณาภิรักษ์ อ.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2 2,000
16 นายธัญญพัฒน์-นางดวงกมล สมบัติวงษ์ ผอ.สำนักงานวิทยาลัย วส.ศก 1 1,000
17 พระมหาชัชวาล โอภาโส ป.ธ.๙,ดร. จร.สระกำแพงใหญ่ 3 3,000
18 ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว พร้อมครอบครัว อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา 2 2,000
19 อ.สิรินดา สายลุน 3 3,000
20 นายบุญยืน งามเปรี่ยม พร้อมครอบครัว อ.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 1 1,000
21 นายชุมพล ฝูงใหญ่ ผอ.รร.ทุ่งนางโอก จ.ยโสธร 1 1,000
22 พระครูโกศลศาสนวงศ์ อ.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1 1,000
23 พระมหามงคล  มงฺคลคุโณ รจจ.มุกดาหาร 5 5,000
24 แม่ชีบุญมี  นิวงษา  วัดพระธาตุพนม 1 1,000
25 พระครูปริยัติคณานุรักษ์ ประธานฯ สาขาพระพุทธศาสนา วส.ศก. 1 1,000
26 นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร อ.ประจำวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1 1,000
27 นายสุริยา-นางจุไรรัตน์ แก้วแสน พร้อมครอบครัว 1 1,000
28 พระกัญจน์  กนฺตธมฺโม อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา 1 1,000
29 พระครูสารสีลคุณ เลข.จจ.อุบลราชธานี 1.5 1,500
30 พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 2 2,000
31 พระศรีญาณวงศ์ รองอธิการบดี วข.หนองคาย 1 1,000
32 พระโพธิคุณวิเทศ วัดพุทธวิหาร  สหพันธรัฐเยอรมนี 3 3,000
33 พระมหาอำนาจ  ชินทตฺโต วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุกดาหาร 1 1,000
34 พระครูสุทัศนมุนี ผจล./เลขานุการวัดอาวุธวิกสิตาราม 3 3,000
35 พระครูศรีปริยัติวงศ์ จอ.ห้วยทับทัน 1 1,000
36 พระวิสิฐคณาภรณ์ รจจ.สระบุรี 2 2,000
37 พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ จร.คูเมือง  ศรีสะเกษ 1 1,000
38 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานฯ สาขาภาษาอังกฤษ มจร ขอนแก่น 1 1,000
39 พระมหาประกาศ อาภากโร รอง ผอ.วส.มหาสารคาม 1 1,000
40 พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี 1 1,000
41 พระมหาบุญมั่น อคฺคจิตฺโต ผจร.เรืองยศสุทธาราม กทม. 1 1,000
42 พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ เลข.จภ.๑๘ (รก.) 1 1,000
43 พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 3 3,000
44 เจ้าอธิการชาญ อนาลโย, ดร. จต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ 2 2,000
45 พระมหาคนอง ปคุโณ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ (รก.) 3 3,000
46 พระมหาบุญชิต อติธมฺโม รจอ.เมืองแพร่ 2 2,000
47 พระครูสุจิตโพธาลังการ จอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 2 2,000
48 พระครูโพธิธรรมประโชติ รก.จต.กุดเชียงหมี ยโสธร 2 2,000
49 พระอธิการประดิษฐ์ วิสุทฺโธ จร.โคกเพชร ศิษย์เก่า วส.ศรีสะเกษ 1 1,000
50 พระครูจันทสารพิมล จอ.พยุห์ 1 1,000
51 พระราชธีราภรณ์ รจจ.สระบุรี 4 4,000
52 พระสมุห์ชัย สนฺตกาโย อ.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1 1,000
53 พระมงคลวชิรากร เลขานุการวัดยานนาวา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วส.ศรีสะเกษ 3 3,000
54 พระวิสุทธิพงษ์เมธี จอ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 1 1,000
55 พระปลัดอภิสรณ์ อภิวฑฺฒโน จร.กลาง ศิษย์เก่า วส.ศรีสะเกษ 1 1,000
56 พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี วข.ขอนแก่น 3 3,000
57 พระปริยัติวรานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา วข.ขอนแก่น 1 1,000
58 พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี 1 1,000
59 พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ 2 2,000
60 ดร.สมควร นามสีฐาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น 1 1,000
61 ลูกหลานคุณแม่ไล ไชยงาม ทำบุญให้แม่ในวันแม่ 2 2,000
62 ชาววัดสำโรงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย 1 1,000
63 พระราชมหาเจติยาภิบาล ผจล.อรุณราชวราราม 3 3,000
64 พระครูถาวรเขมกิจ จ.ยโยธร 1 1,000
65 พระสุวิส ธีรวํโส วัดสำโรงตาเจ็น ศิษย์เก่า วส.ศรีสะเกษ 5 5,000
66 ดร.ณัฏฐ์ – ครูธิดารัตน์ ภัทรยศพงษ์ 1 1,000
67 พระครูศรีปุญญาภิรัตน์ รจอ.เลิงนกทา ยโสธร 2 2,000
68 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดยโสธร 1 1,000
69 พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร. จจ.พิจิตร, ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 1 1,000
70 พระครูใบฎีกาชินาธิป สุรปญฺโญ วัดศรีไตรภูมิ จ.ยโสธร 1 1,000
71 พระครูกิตติรัตนานุกูล ผจล.พระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก 10 10,000
72 พระอธิการณรงค์ชัย ปิยธมฺโม วัดบูรพาพรหมรังษี จ.ยโสธร 1 1,000
73 คุณกฤษณา สิทธิจรรยากุล 2 2,000
74 ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ กทม. 3 3,000
75 ดร.อุดร เขียวอ่อน รอง ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร 2 2,001
76 พระครูปริยัติวีรวงศ์ เลข.จจ.ยโสธร 1 1,000
77 พระครูปิยธรรมวิสุทธิ์ เลข.รจอ.มหาชนะชัย ศิษย์เก่า วส.ศรีสะเกษ 1 1,000
78 พระครูสมุห์โยธิน มหาสกโก เลข.รจอ.บ้านหมี่ วัดเทพอำไพ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 1,000
79 พระครูปลัดวันชาติ วิชาโต วัดภัทรสิทธาราม จ.นครสวรรค์ 1 1,000
80 นายยุทธนา-นางนงลักษณ์ บุตรเพชร นักจัดการงานทั่วไป วส.ศก 1 1,000
81 นายคุณวัฒน์-คุณกรรนิกร ดวงมณี อ.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1 1,000
82 พระธงชัย ขนฺติธโร อ.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1 1,000
83 พระครูวิโรจน์วรานุกูล เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ 1 1,000
84 พระครูปริยัติบูรพาภิรักษ์ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร 1 1,000
85 พระครูวาปีขันติคุณ จต.ศรีสำราญ ศิษย์เก่า วส.ศรีสะเกษ 1 1,000
86 พระปลัดเกรียงไกร กาญฺจนรงฺสี วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 1 1,000
87 พระครูเมธีธรรมบัณฑิต รจอ.คำเขื่อนแก้ว เลข.รจจ.ยโสธร 2 2,000
88 ดร.กัญญ์ฐณัฐฐา ไตรสรณกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 9 9,000
89 ครอบครัวแก้วสมุทร์-แสงดี 1 1,000
90 พระครูสมุห์ทองเลื่อน โชติปญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป วส.ศก 2 2,000
91 พระปัญญานันทมุนี วัดชลประทาน นนทบุรี 5 5,000
92 พระศรีสุทธิเวที เลข.จภ.๙ (รก.) 3 3,000
93 พระครูสถิตนภคุณ วัดฟ้าหยาด ยโสธร 1 1,000
94 พระอธิการสมเพชร สิริวฑฺฒโน จร.กันทรอมน้อย นิสิต ป.บส. รุ่น 15 1 1,000
95 พระณัฐวุฒิ โชติธมฺโม วัดดองกำเม็ด ศิษย์เก่า วส.ศรีสะเกษ 0.5 500
96 นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วส.ศรีสะเกษ 0.5 850
รวม 180.5 180,851

 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (19.00 น.)

Scroll to Top