วันทำการและวันปฏิบัติงานของบุคลากร ภาคการศึกษาที่ 1/2564

⇒ ประกาศ ปฏิทินการทำงานบุคลากร 1 – 64 รวม

⇒ ปฏิทินการทำงานบุคลากร 1 – 64 กลุ่มที่ 1

⇒ ปฏิทินการทำงานบุคลากร 1 – 64 กลุ่มที่ 2

⇒ ปฏิทินการทำงานบุคลากร 1 – 64 กลุ่มที่ 3

⇒ ปฏิทินการทำงานบุคลากร 1 – 64 กลุ่มที่ 4

 


กลุ่มที่ 1  

 1. พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ผศ.ดร.    รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 2. ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง                  รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 3. พระครูไพโรจน์วัฒนาทร              รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
 4. นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์           ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
 5. พระครูสมุห์ทองเลื่อน โชติปญฺโญ  นักจัดการงานทั่วไป
 6. นางดวงกมล สมบัติวงษ์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. นายเอกพงษ์  มูลพันธ์                นักจัดการงานทั่วไป
 8. นายยุทธนา  บุตรเพชร               นักจัดการงานทั่วไป
 9. นางนงลักษณ์ บุตรเพชร             นักจัดการงานทั่วไป
 10. นางสาวนันทนา ศรีเสมอ             นักวิชาการศึกษา

กลุ่มที่ 2

 1. พระครูปริยัติคณานุรักษ์             ประธานฯ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 2. พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ, ดร.    อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
 3. พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร.          อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
 4. พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 5. พระมหาตะวัน ตปคุโณ              อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 6. พระธงชัย ขนฺติธโร                   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 7. พระสมุห์ชัย สนฺตกาโย              อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 8. นายคุณวัฒน์ ดวงมณี                อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

กลุ่มที่ 3

 1. พระครูสิริคณาภิรักษ์              อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 2. พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร.        อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 3. พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.   อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
 4. นายสมปอง ทิพย์สมบัติ         อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 5. นายสราวุฒิ งามหอม            อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 6. นายชุมพล ศรีราตรี               อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

กลุ่มที่ 4

 1. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว            อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา
 2. นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร            อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 3. นายเกษม  ประอาง                อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 4. นายบุญยืน งามเปรี่ยม            อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 5. นายธยายุส  ขอเจริญ             อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
Scroll to Top