ติดต่อเรา

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
67 ม. 2 ต.น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33000 ประเทศไทย
โทร.045 617903 ,สำนักงานวิทยาลัย 0814702848, ทะเบียน 0814702848

Lin OA : 

facebook : https://www.facebook.com/mcussk

Scroll to Top