ทำเนียบศิษย์เก่า วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ทำเนียบบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 52 (รุ่น 1 วส.ศรีสะเกษ) (รับปริญญา พ.ศ.2550)

ห้องเรียนวัดสระกำแพงใหญ่  จังหวัดศรีสะเกษ

คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส   ชื่อ    ฉายา   นามสกุล วัด หมายเหตุ
1 4507010153 พระมหาชาญ จนฺทาโภ ระหาร ระหาร อันดับ 2
2 4507010055 พระไชยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ สมบัติวงษ์ ศรีห้วยทับทัน อันดับ 2
3 4507010063 พระฐิติพล อาสโภ ทับทิมหิน โนนแกด อันดับ 2
4 4507010381 พระอธิการสุภาพ เตชธมฺโม สิมาจารย์ โพธิ์ศรีวรรณาราม อันดับ 2
5 4507010170 พระมานิตย์ โชติธมฺโม อรรคชาติ นาครินทร์ อันดับ 2
6 4507010373 พระอนุวัต สิริจนฺโท กระสังข์ ป่าพรหมวิหาร อันดับ 2
7 4507010196 พระวีระพงษ์ จนฺทโร วาโย พยุห์มงคลวนาราม อันดับ 2
8 4507010306 พระอธิการส่ง สจฺจวโร จันทร์อินทร์ สามขา อันดับ 2
9 4507010314 พระประสิทธิ์ ธีรปญฺโญ เทียบคุณ สระกำแพงใหญ่ อันดับ 2
10 4507010021 พระครูบวรสังฆรัตน์ อนุตฺตโร เครือบุตร จำปา
11 4507010040 พระคำหมาย คนฺธวํโส วังศรีแก้ว บ้านแข้
12 4507010048 พระเจริญฤทธิ์ ชาคโร เผ่นโผน โพนค้อ
13 4507010072 พระนันทพร อภิวฑฺฒโน วิจิตร หนองหญ้าปล้อง
14 4507010080 พระบุญเชิด กิตฺติวุฑฺโฒ แกรนปรุ สระกำแพงใหญ่
15 4507010102 พระใบฎีกาโชคชัย โชติวโร เทาศิริ โนนสำนัก
16 4507010111 พระสมุห์ประสพชัย ปญฺญาทีโป สัยยา ศรีอุทุมพร
17 4507010129 พระปิ่น ตโปธโน ประนม สระกำแพงใหญ่
18 4507010145 พระเพิ่ม สุเมโธ ไชยโคตร บ้านโดด
19 4507010162 พระครูปริยัติคณานุรักษ์ สุวิชาโน ศรีสมงาม วัดวิสุทธิโสภณ
20 4507010187 พระวิทยากร ถาวโร บุญศักดิ์ วัดวิสุทธิโสภณ
21 4507010209 พระสมชัย สิริจนฺโท ขันติวงษ์ บ้านทุ่ม
22 4507010217 พระสมบัติ รกฺขิตธมฺโม โคตพันธ์ สระกำแพงใหญ่
23 4507010225 พระสมพงษ์ สุภทฺโท เสมศรี บ้านประอาว
24 4507010233 พระสุทธิ สุทฺธิปภาโส ชัยนาม โนนสำนัก
25 4507010276 พระหมาย สุนนฺโท นพเคราะห์ สระกำแพงใหญ่
26 4507010284 พระอธิการจุน สุชีโว เกษเล็ง ห้วยยาง
27 4507010292 เจ้าอธิการทองพูน ธมฺมกาโม นนทา โนนเรือ
28 4507010357 พระอธิการมงคล สติสมฺปนฺโน ศรีเลิศ ดอนเหลือม
29 4507010390 พระพิชิต สุจิตฺโต ศรีบาง ทุ่งไชย
30 4507010403 พระจิรวัฒน์ สุธีโร โสดา อีเซ
31 4507010420 พระอธิการสุพจน์ ฐานุตฺตโม เมืองจันทร์ เมืองจันทร์
32 4507010438 พระสุทัศน์ ธีรธมฺโม มะโรณี ศรีห้วยทับทัน
33 4507010446 พระสุริยา โฆสกิตฺติโก จันทร์สมุทร สมอ
34 4507010454 พระไสว โอภาโส สันทาลุนัย หนองแคน
35 4507010471 พระพาน กุสุโม เกษแก้ว หนองแคน
36 4507010489 พระสมัย สมจิตฺโต หาญเสมอ หนองแคน
37 4507010497 พระอธิการยอด คุณยุตฺโต สันทาลุนัย หนองแคน
38 4507010501 พระครูสิริคณาภิรักษ์ สิริปญฺโญ วงษ์มณี โนนติ้ว
39 4507010519 พระปลัดทองใบ กิตฺติโก เมืองจันทร์ เก็บงา
40 4507010535 พระอธิการเกียรติศักดิ์ อุตฺตโม อร่ามเรือง โนนพยอม
41 4707010543 พระครูสิริบุญกิจ ฉนฺทธมฺโม สังวัง บ้านเกิ้ง  เข้าปี 3
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี
รุ่นที่  53   (รุ่น 2 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2551)
คณะพุทธศาสตร์   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส   ชื่อ    ฉายา   นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 4607010218 พระมนต์ พุทฺธสโร พิมพะ กะดึ 3.65 อันดับ 1
2 4607010307 พระสมพร ฐานทินฺโน พิมพ์ประจบ ราษฎร์รัตนาราม 3.28 อันดับ 2
3 4607010341 พระสาคร กมโล วงค์ด้วง บ้านโดด 3.13 อันดับ 2
4 4607010188 พระครูโพธิธรรมาภินันท์ ธมฺมานนฺโท บุญธรรม บ้านโพธา 3.10 อันดับ 2
5 4607010197 พระไพรวัลย์ ญานวีโร ขอสืบ หนองเหล็กใหญ่ 3.09 อันดับ 2
6 4607010545 พระยุทธนา อาภทฺธโร หนองกก อีหนา 3.08 อันดับ 2
7 4607010277 พระอธิการวีระพันธ์ กลฺยาณธมฺโม สุริเตอร์ บ้านคล้อ 3.05 อันดับ 2
8 4607010332 พระสวัสดิ์ ธมฺมวิริโย ทองคำ ประชานิมิต 3.03 อันดับ 2
9 4607010137 พระประดิษ ธีรวํโส ทวีชาติ นาครินทร์ 2.97
10 4607010456 พระอัมรินทร์ อินฺทปญฺโญ ทองปลิว สระกำแพงใหญ่ 2.96
11 4607010021 พระสมุห์จิระวัฒน์ อาจารสุโภ ศิริวงศ์ สว่าง 2.93
12 4607010030 พระไฉน สิริปญฺโญ จันทร์ดวงศรี บ้านก่อ 2.93
13 4607010324 พระสราวุธ อาสโภ งาหอม ปลาซิว 2.89
14 4607010153 พระพัฒนา ฌานรโต วิสัยปราชญ์ เมืองคง 2.87
15 4607010243 พระเลิศลักษณ์ ครุธมฺโม อุ่นใจ บ้านโพธา 2.86
16 4607010048 พระชุมพล จนฺทสาโร ศรีราตรี เมืองจันทร์ 2.85
17 4607010413 พระสุรักชัย พุทฺธวิริโย พันธ์แก่น โพธิ์พระองค์ 2.85
18 4607010430 พระอมรเทพ ผลสมฺปนฺโน อุ่นใจ มหาพุทธาราม 2.80
19 4607010511 พระครูจารุเขตโสภณ จารุวณฺโณ อินทร์งาม เจ้าทุ่ง 2.79
20 4607010367 พระสายัน จนฺทสาโร พรมขันธ์ บ้านหนองยาง 2.77
21 4607010502 พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต บุตรแสน ป่าดู่ 2.68
22 4607010359 พระสาคร กวิวํโส พันเพชร ชัยสว่าง 2.63
23 4607010285 พระสมชาย ธมฺมวโร งามตรง อีหนา 2.60
24 4607010561 พระมหารัฐพงศ์ ชาตเมธี หัสคำ ป่าดู่ 2.58
25 4607010464 พระอารีย์ สุจิตฺโต เวียงคำ บ้านเทิน 2.39
26 4607010103 พระบัญชี ธีรวํโส เกษแก้ว บ้านคล้อ 2.36
27 4607010161 พระพุทธา ญาณวุฑฺโฒ สีวงษ์ สระกำแพงใหญ่ 2.34
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี
รุ่นที่  54  (รุ่น 3 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2552)
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชา   พระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 4707010164 พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ ใจตรง ศรีอุทุมพร 3.6 อันดับสอง
2 4707010245 พระครูสุคันธวนาภิบาล ธนปาโล ประจวบสุข ป่าลำดวน 3.26 อันดับสอง
3 4707010121 พระมหาบรรจง อารยธมฺโม โอชารส มหาพุทธาราม 3.18 อันดับสอง
4 4707010270 พระสมบูรณ์ ยโสธโร ชารินทร์ ป่าหนองฮะ 3.09 อันดับสอง
5 4707010032 เจ้าอธิการชูชาติ ขนฺติธมฺโม ชาญชิตร หนองสังข์ 2.78
6 4707010067 พระทองมี สิรินฺธโร ประสารทอง หนองสังข์ 2.98
7 4707010075 พระทองอาน อิทฺธิโชโต บึงไกร หนองใหญ่ศิลาราม 2.97
8 4707010083 พระเทิดศักดิ์ กตธมฺโม พาลี สว่าง 2.1
9 4707010091 พระครูธรรมสารสาธิต เตชธมฺโม ปุยอบ ประชานิมิต 2.35
10 4707010105 พระนครินทร์ ชาติวีโร หงษ์ศิริ ปลาเดิด 2.49
11 4707010156 พระอธิการเพ่นศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม พิมพ์กาล บ้านเมี่ยง 2.52
12 4707010202 พระวิทยา มหาวีโร สีหบุตร ดอนเหลือม 2.62
13 4707010211 พระสมาน สุวฑฺฒโน พรมเวียง ผักขะ 2.48
14 4707010229 พระอธิการเสถียร จิตฺตคุตฺโต หาญมานพ หนองกก 2.56
15 4707010253 พระมหาสำอางค์ อนาลโย ดีรัตน์ เพียนาม 2.93
16 4707010261 พระสมจิตร สุจิตฺโต เหลาเลิศ โนนม่วง 2.22
17 4707010296 พระหลี จนฺทวํโส สิมมา บ้านหนองกี่ 2.13
18 4707010326 พระอาทร จนฺทูปโม บัวส่อง หนองเหล็กใหญ่ 2.61
19 4707010351 พระอ่อนตา กตปุญฺโญ สุพัฒน์ บ้านสงยาง 2.56
20 4907010711 พระเที่ยง อนาลโย สุดสังข์ บ้านโนนสว่าง 2.58 เข้าปี 3
21 4907010729 พระสุทัศน์ กตสาโร ประทุมแก้ว ใต้ 3.65 เข้าปี 3
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี
ห้องเรียนวัดสระกำแพงใหญ่  รุ่นที่  55  (รุ่น 4 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2553)
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชา   พระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 4836201001 พระทิพย์ชัย อนุภทฺโท ดวงกันยา ประชานิมิต 3.23 อันดับสอง
2 4836201002 พระครูอุดมธุราทร อตฺตคุตฺโต สิงห์กลาง บ้านโนน 3.16 อันดับสอง
3 4836201003 พระโคจร กตปุญฺโญ หลาวทอง ใต้ 3.15 อันดับสอง
4 4836201004 พระคมศักดิ์ อารยธมฺโม พอใจ หนองหญ้าปล้อง 2.99
5 4836201005 พระณรงศักดิ์ ปิยสีโล ฉันทกรณ์ มหาพุทธาราม 2.64
6 4836201006 พระอธิการทวี ขนฺติสาโร อินทร์สอน ศรีเจริญ 2.7
7 4836201007 พระอธิการเกรียงศักดิ์ เขมวโร สะอาด โพธิ์ศรี 2.44
8 4836201008 พระบุญเชิด รตนเมธี ทองดี สระกำแพงใหญ่ 2.99
9 4836201009 พระประพันธ์ ปสุโต เพ็ชรรินทร์ บ้านใหม่ 2.6
10 4836201010 พระประสงค์ ฐานิสฺสโร ใจเอื้อ สระกำแพงใหญ่ 2.28
11 4836201011 พระประเสริฐ ปญฺญาคโม มากวิลัย ทุ่งไชย 2.99
12 4836201012 พระปรีชา ธมฺมกาโม สาระทา สระกำแพงใหญ่ 2.79
13 4836201013 พระวัชรากร หฏฺฐจิตฺโต สอนแก้ว สระกำแพงใหญ่ 2.82
14 4836201014 พระศักดิ์กรินทร์ นิสโภ พื้นพรหม บ้านโนน 2.73
15 4836201015 พระสยาม จนฺทโชโต สำเภา โพนยาง 2.38
16 4836201016 พระสังเวียน จนฺทสีโล โสดาโคตร โนนม่วง 2.45
17 4836201017 พระอธิการสุพจน์ สุเมธโส สังขาว หนองสะมอน 2.69
18 4836201018 พระครูพิบูลธรรมาภิรัต อานนฺโท เดชเดิม ใต้ 2.9
19 4836201019 พระปลัดสุระเกียรติ สุจิตฺโต หลวงมัจฉา ปลาเดิด 2.51
20 5036301001 พระณัฐิวุฒิ คุณสาโร พงษ์สุวรรณ ชำแระ 2.75 เข้าปี 3
21 5036301002 พระครูปิยธรรมวิสุทธิ์ ปิยธมฺโม เชื้อทอง ฟ้าหยาด 2.85 เข้าปี 3
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี
ห้องเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ  รุ่นที่  56 (รุ่น 5 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2554)
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชา   พระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 4936201007  พระกัลปภัทร ขนฺติโก สุขศิริ ศรีบึงบูรพ์ 3.42 อันดับสอง
2 4936201005  พระมหาติ่ง มหิสฺสโร ทองหล่อ สุเทพนิมิต 3.37 อันดับสอง
3 4936201024  พระสมเกียรติ จิตฺตสํวโร สัมฤทธิ์ ประชานิมิต 3.28 อันดับสอง
4 4936201016  พระรุ่งอรุณ ธมฺมวโร อบอุ่น หมากยาง 3.27 อันดับสอง
5 4936201019  พระสัญชาติ ฐิตปสาโท ทองคำ บ้านง้อ 3.21 อันดับสอง
6 4936201018  พระสหัสวรรษ ปญฺญาทีโป สินสุพรรณ สว่างอารมณ์ 3.19 อันดับสอง
7 4936201004  พระมหาดีรัตน์ อุทยปุตฺโต สุพรรณ เกษมสุข 3.12 อันดับสอง
8 4936201014  พระแพนษณุ อนุตฺตโร อนุสิทธิ์ กระแซงใหญ่ 3.09 อันดับสอง
9 4936201017  พระวีรพงษ์ อธิจิตฺโต บุญคง หลวงสุมังคลาราม 3.08 อันดับสอง
10 4936201023  พระอรรถพล โสภณปญฺโญ พิพิธ บูรพา 3.08 อันดับสอง
11 4936201010  พระวิศษณุกร ฐานุตฺตโม พรมภักดี บ้านม่วง 3.07 อันดับสอง
12 4936201012  พระอธิการประทุม จารุวํโส ปรางมาศ ตะเคียน 2.98
13 4936201015  พระภิญโญ ภูริปญฺโญ เศรษฐสิโรตม์ โสนน้อย 2.93
14 4936201011  พระนิติศาสตร์ ญาณิสฺสโร สุภาโภชน์ บ้านปลาคูณ 2.90
15 4936201002  พระจักรี โกสโล นนทภา หนองแคน 2.87
16 4936201009  พระอธิการนันทวัฒน์ วณฺณกโร พะวร บ้านผือ 2.84
17 4936201006  พระทองเลื่อน โชติปญฺโญ ยอดแก่น กระแซงใหญ่ 2.81
18 4936201025  พระสหัสยุทธ ปริปุญฺโญ ศรีสมเพชร บ้านปะโด๊ะ 2.80
19 4936201003  พระชัยพร ธมฺมโชโต พรหมทา ป่าสุขวราราม 2.79
20 4936201022  พระอนุรักษ์ วชิรญาโณ สิงห์ชัย ผักไหม 2.79
21 4936201008  พระใบฎีกาธีรพงษ์ ธีรเมธี ทัดแก้ว อะลาง 2.76
22 4936201013  พระเปลี่ยน จารุวณฺโณ ศรียันต์ หนองแคน 2.61
23 4936201001  พระคำมา ธิตสทฺโธ ศรีหวาด สุเทพนิมิต 2.41
ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 57  (รุ่น 6 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2555)
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ  ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5036201159  พระบุญร่วม  ปภากโร  ผ่านทอง  จำปา 3.35 อันดับ 2
2 5036201400  พระเสริมศักดิ์  สีลภูสิโต  เมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 3.35 อันดับ 2
3 5036201191  พระครูปิยศีลโกศล  ปิยสีโล  งาหอม  ศรีอุทุมพร 3.27 อันดับ 2
4 5036201469  พระติรัตนวัฒน์  ภูริสีโล  ชิณศรี  บ้านเสียว 3.27 อันดับ 2
5 5036201221  พระภิญโญ  ญาณวีโร  งาหอม  เมืองจันทร์ 3.24 อันดับ 2
6 5036201256  พระครูวรธรรมาภินันท์  ฐิตธมฺโม  ศรียันต์  เมืองน้อย 3.22 อันดับ 2
7 5036201078  พระครูวิสุทธิปริยัติการ  ปสนฺโน  ฤกษ์สว่าง  โนนแดง 3.14 อันดับ 2
8 5036201329  พระอธิการสมพงษ์  มหาวีโร  หอมจันทร์  เสื่องข้าว 3.13 อันดับ 2
9 5036201311  พระสมปอง  จนฺทธมฺโม  แซ่เฮง  สระกำแพงใหญ่ 3.12 อันดับ 2
10 5036201175  พระครูปัญญาพัฒนาทร  ปญฺญาวุโธ  อ่อนเกษ  บ้านสิ 3.11 อันดับ 2
11 5061201032  พระอิทธิพล  อิทฺธิญาโณ  หงษ์อินทร์  เจียงอีศรีมงคลวราราม 3.07 อันดับ 2
12 5036201060  พระทนงศักดิ์  จนฺทสีโล  อินตา  นาครินทร์ 3.01 อันดับ 2
13 5036201086  พระทวีป  สิริมงฺคโล  ไชยสาร  เมืองจันทร์ 2.99
14 5036201485  พระอธิการอุทัย  เขมวีโร  มะลิลา  บ้านธาตุ 2.97
15 5036201361  พระสังวาล  จนฺทวํโส  บุญประกอบ  โพธิ์สามัคคี 2.96
16 5036201418  พระอธิการเสรี  อภินนฺโท  บุญทูล  โนนสูง 2.93
17 5036201353  พระครูสังวรศีลานุยุต  ญาณสํวโร  ไพรบึง  ศิลาวราราม 2.93
18 5036201370  พระสัมพันธ์  ปิยธมฺโม  อินฉลาด  อรุณธรรม 2.90
19 5036201264  พระครูวรรณสารโสภณ  รวิวณฺโณ  อัครชาติ  นาครินทร์ 2.85
20 5036201451  พระครูวิสารธรรมสุนทร  สุนฺทโร  วงค์มาสา  กระเบา 2.87
21 5036201141  พระนพรัตน์  นวรตโน  ทองสุทธิ์  สระกำแพงใหญ่ 2.84
22 5036201426  พระครูโสรัจปัญญาภรณ์  สิริปญฺโญ  เสาศิริ  สำโรงน้อย 2.83
23 5036201183  พระครูปัญญาวัชรคุณ  อธิปญฺโญ  วุฒิยะพันธ์  กันจด 2.82
24 5036201434  พระอธิคม  จิรถาวโร  พงษ์สัจจา  สระกำแพงใหญ่ 2.81
25 5036201337  พระอธิการสมศรี  จนฺทาโภ  มีกุล  บ้านนาซำ 2.78
26 5036201108  พระทองเหรียญ  ขนฺติวโร  จันทร์ละออ  บูรพา 2.74
27 5036201019  พระคูณ  ฐานิโย  โสภา  หนองบัว 2.74
28 5036201442  พระอธิวัฒน์  สุภทฺโท  แก้วละมุล  ปรางค์กู่ 2.70
29 5036201477  พระครูอุดมกิจจานุยุต   ฐานุตฺตโร  เพ็งพันธ์  ตูมน้อย 2.70
30 5036201302  พระสมบูรณ์  จนฺทวํโส  พวงอินทร์  กลาง 2.54
31 5036201396  พระอธิการสุนี  จกฺกวโร  บุญเอนก  บ้านทาม 2.54
32 5036201507  พระอธิการจันทร์  เขมวํโส  แหวนวงษ์  บ้านตูม 2.48
33 5036201094  พระทอง  สญฺญโม  บัวแก้ว  บ้านขาม 2.46
34 5036201230  พระอธิการมี  ติสฺโส  สารหงษา  บ้านบกขี้ยาง 2.38
35 5036201345  พระอธิการสมัย  ธมฺมธโร  ระยับศรี  กำแมด 2.37
36 5036201051  พระณัฐวุฒิ  ปญฺญาวฑฺฒโน  ทองหล่อ  นาครินทร์ 2.29
37 5036201281  พระอธิการสง่า  สนฺตมโน  พักวัน  บูรพา 2.35
38 5036201205  พระอธิการพุทธ  วิสุทฺโธ  แก้วปักษา  หนองกระทิง 2.29
39 5136301001  พระวัฒนา  จิตคุโณ  โคษา  สมอ 3.45 รุ่น 56 เทียบโอน
40 5236301001  พระทนงชัย  ชินวํโส  ชินวงษ์  มหาพุทธาราม 3.10 เทียบโอน
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  58  (รุ่น 7 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2556)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ห้องเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5136201011 พระครูอดุลกิจโสภณ เตชปญฺโ วิลัยเลิศ ดวนใหญ่ 3.21
2 5136201007 พระอธิการวิชิต วิชิโต หนองม่วง หนองนาโพธิ์ 3.15
3 5136201013 พระอนุสรณ์ วชิราโณ เดือนโชติ โนนเรือ 3.06
4 5136201008 พระสมุห์วิรัตน์ วีรชโย เจริญชัย ดวนใหญ่ 3.01
5 5136201004 พระครูผาสุกิจโกศล ผาสุกาโม พรมสิทธิ์ พานทา 2.90
6 5136201009 พระครูพุฒิสุวรรณคุณ สมจิตฺโต ตลุนจันทร์ สุวรรณาราม 2.63
7 5136201010 พระครูวิมลธรรมาภิบาล เตชธมฺโม ฉลวยศรี บ้านเหม้า 2.61
8 5136201001 พระครูจันทสิริพัฒนาภรณ์ จนฺทโสภโณ นิลเนตร ศิริราษฎร์ 2.54
9 5136201002 พระอธิการทัศน์ ชยวุฑฺโฒ จินดาพฤกษ์ ทับส่วย 2.48
10 5136201006 พระเพ็ง จนฺทสาโร อักษร พานทา 2.46
11 5136201005 พระครูพิพัฒน์ปุญญกิจ กตปุญฺโ จิตตะโคตร บ้านโนนกลาง 2.38
12 5136201003 พระอธิการบุญเสริม กตปุญฺโ ทองสาย บ้านผือมอญ 2.19
13 5036201012 พระครูสารจันทโสภณ จนฺทโสภโณ สีดา หนองหัวช้าง 2.61 รุ่น ๕๗
1 5036201248 พระมหาโลมรัณ สิริมงฺคโล ศรีเลิศ สมอ 3.24 อันดับ ๒
คณะสังคมศาสตร์        สาขาการจัดการเชิงพุทธ
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5136204012 พระครูโกศลศาสนวงศ์ มนฺตีวํโส มนตรีวงษ์ กันทรอมใต้ 3.43 อันดับ ๒
2 5136204008 พระครูขันติธรรมกิจ ขนฺติโก จันคนา ระหาร 3.26 อันดับ ๒
3 5136204006 พระครูวิโรจน์สัจคุณ อาริโย เรืองหงษา หนองดินดำ 3.19
4 5136204010 พระสมศักดิ์ ถาวโร ตลุนจันทร์ จานแสนไชย 3.01
5 5136204003 พระคุณวัฒน์ คุณธมฺโม ดวงมณี ชำแระ 2.93
6 5136204009 พระครูสุจินต์ธรรมานันท์ เขมงฺกโร สุภากุล จานแสนไชย 2.80
7 5136204011 พระครูสุธรรมกิจวิมล เตชธมฺโม เหล่าเลิศ บ้านพอก 2.78
8 5136204007 พระอธิการส่ง สุภโร ยอดกุล นานวน 2.75
9 5136204001 พระครูเกษมจันทคุณ เขมานนฺโท บุญสาร บ้านแดง 2.58
10 5136204004 พระครูประโชติธรรมวงค์ ทีปวํโส แก้วสุวรรณ หนองเดียงน้อย 2.58
11 5136204002 พระครูโกวิทสมณคุณ จกฺกวโร เดชสายบัว หัวเหล่า 2.56
12 5136204005 พระครูปัญญาธรรมาภิรัต ปญฺากาโม วันทา บ้านพลับ 2.46
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5136204023 พระสุชาติ กตสาโร เธียรสุรัตน์สกุล พานทา 3.53 อันดับ ๒
2 5136204022 พระมหาอาชาวิน ปริยตฺติเมธี ศรีรักษา บ้านผือ 3.43 อันดับ ๒
3 5136204024 พระสุนัด ปิยธมฺโม บุญวงค์ กลางศรีณรงค์ 3.15
4 5136204025 พระสุริยัญ กตปุญฺโญ เดินเที่ยงรัมย์ นานวน 3.05
5 5136204021 พระพงษ์ชัย รวิวํโส บัวพร โพนทอง 2.93
6 5136204020 พระนราพงศ์ ขนฺติธโล ศิลาชัย มะฟัก 2.85
7 5136204027 พระเอกราช กิตฺติธโร สมเผ่า หนองแคน 2.65
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) รุ่น 57
8 5036201132 พระธยายุส จิรธมฺโม ขอเจริญ สำโรงพลัน 2.90
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  59  (รุ่น 8 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2557)
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5236201013 พระครูโสภิตสารธรรม ฐานรโต อักโข บ้านดูน 3.04
2 5236204002 พระครูกิตติพลาธร กิตฺติธโร จันทะมั่น ทุ่งสว่าง 2.94
3 5236204005 พระมหาธีรวัฒน์ วรเวที จันทร์ชื่น โพธิธรรมาราม 2.91
4 5236201012 พระปลัดพิลา สิริจนฺโท บุญโย เมืองหลวง 2.83
5 5236204013 พระอธิการชัย ชยธมฺโม พิมมาศ บ้านตาจวน 2.81
6 5236204041 พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์ ปิยธมฺโม สุพล ป่าเบญจลักษ์ 2.72
7 5236201010 พระอธิการผิว ธมฺมทีโป เพชรรัตน์ กันทรอมอุดม 2.66
8 5236204004 พระอธิการวิชัย อนุตฺตโร มะโนชาติ บ้านปุน 2.62
9 5236204008 พระครูสุวรรณจริยคุณ เขมจาโร แม่นทอง โตนด 2.44
10 5236201002 พระรังสรรค์ ญาณสํวโร บุญเสริม ท่าคอยนาง 2.42
11 5236204016 พระครูประโชติศาสนกิจ ธมฺมโชโต สามารถ อรุณสว่าง 2.40
12 5236201018 พระครูวินัยธรสมศักดิ์ ปภากโร พิทักษา บ้านไทร 2.39
13 5236204003 พระอธิการบุญเกิด กตปุญฺโญ บุดดาห์ ผักไหม 2.24
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5236204001 พระครูสันติธรรมานุวัตร ฐานิสฺสโร โสพัฒน์ หนองไผ่ 3.04
2 5236204010 พระครูพิธานธรรมวัฒน์ ยโสธโร เกษพงษ์ กระแซง 2.98 พระสมุห์มนตรี
3 5236204015 พระครูโอภาสโพธิธรรม โอภาโส ตามบุญ บ้านโพธิ์ 2.92
4 5236204007 พระใบฎีกาทวี ธมฺมปาโล พงษ์พีระ บ้านหอย 2.90
5 5236204009 พระอธิการสมัย ขนฺติวโร ผ่องจิตร นากันตม 2.48
6 5236201005 พระสิทธิพงศ์ อนาลโย สามารถ อรุณสว่าง 2.44
7 5236204006 พระครูนิคมขันติธรรม ขนฺติธมฺโม ผาแก้ว นิคมศิลาราม 2.44
8 5236204014 พระอธิการประดิษฐ์ กิตฺติสาโร อินธิเดช โนนงาม 2.35
9 5236204011 พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ มหาวีโร พันธ์คำ บ้านตูม 2.29
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5236201019 พระครูนิวาสธรรมโชติ โชติโก วิลัยเลิศ นิวาสสุวรรณาราม 3.30 เกียรตินิยมอันดับ 2
2 5236204022 พระวิชาญ จรณธมฺโม ศรีชารัตน์ บ้านหนองจอก 3.23
3 5236201001 พระดนัยธร ติกฺขปญฺโญ ตรีแก้ว ปรางค์กู่ 3.11
4 5236204023 พระมหาเกรียงไกร ฉินฺนาลโย บัวไขย์ ศรีอุทุมพร 3.10
5 5236204031 พระคำดี ชยวุฑฺโฒ ทรงจิต สำโรงใหญ่ 3.00
6 5236201008 พระสุรชัย อคฺคธมฺโม คำเสียง สนาย 2.91
7 5236204020 พระธำรง ฉนฺทโก ชัยเณร สระกำแพงใหญ่ 2.89
8 5236201011 พระอธิการบุญเลิศ กตปุญฺโญ ละดวง กระมอล 2.85
9 5236204025 พระนิพนธ์ พฺรหฺมสกฺโก พรหมศักดิ์ หนองสังข์ 2.79
10 5236204024 พระเอกพล ฐิตสีโล พวงจันทร์ สระกำแพงใหญ่ 2.73
11 5236204030 พระทองคำ สุวณฺโณ ชื่นชม เมืองน้อย 2.72
12 5236204036 เจ้าอธิการประสิทธิ์ อานนฺโท สระ โพนค้อ 2.72
13 5236204026 พระนิธิพล วิสุทฺธธมฺโม สืบสิมมา เหล่าเสน 2.69
14 5236204037 พระเฉลิม ทนฺตจิตฺโต วาโย กระแซง 2.68
15 5236204035 พระจิรวัฒน์ รตฺตโน รัตนะ สำโรง 2.67
16 5236201004 พระครูกิตติมโนรมย์ ฐิตมโน มะโนมาลย์ บ้านทุ่ง 2.66
17 5236204028 พระสมพงษ์ กวิวํโส สีสด ศรีแก้ว 2.65
18 5236204039 พระอธิการขจรศักดิ์ อนุตฺตโร สุขเกษม ยางกุด 2.63
19 5236204040 พระภาณุพงศ์ สิริสาโร อุสาหะ โนนหนองบัว 2.56
20 5236201016 พระอธิการสุนทร เตชปญฺโญ สอนศรี พระธาตุศรีโสภณ 2.53
21 5236204043 สามเณรพิพัฒณ์ โชติมณีนพพันธ์ สระกำแพงใหญ่ 2.42
22 5236204029 พระวิชัย ผาสุโก สายเพียร บ้านบอน 2.34
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๖๐ (รุ่น ๙ วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๘)
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 ๕๓๓๖๒๐๑๐๐๖ พระรพีพันธ์ ชินภทฺโท คำมาก สระกำแพงใหญ่ 3.06
2 ๕๒๓๖๒๐๔๐๓๓ พระมหาวสิรวิชญ์ อภินนฺโท พัฒนมหมนตรี หญ้าปล้อง 2.78
3 ๕๓๓๖๒๐๔๐๓๔ พระมหาสมยศ ยสวฑฺฒโน พิมาไทย เมืองเหนือ 2.76
4 ๕๓๓๖๒๐๑๐๐๕ พระพัลลภ พลภทฺโท นาคนวล สระกำแพงใหญ่ 2.70
5 ๕๓๓๖๒๐๑๐๑๖ พระวสันต์ ชุติปญฺโญ จันทร์โสภา พรหมสวัสดิ์ 2.70
6 ๕๓๓๖๒๐๔๐๓๐ พระอภิสิทธิ์ สิริปญฺโญ พรหมชนะ เมืองเหนือ 2.68
7 ๕๓๓๖๒๐๑๐๑๘ พระอธิการสายใจ  สุจิตฺโต ห่อทรัพย์ ศรีแก้ว 2.63
8 ๕๔๓๖๓๐๑๐๐๑ พระณัฐพล ขนฺติธมฺโม กิ่งผา บ้านดูน 2.59
9 ๕๒๓๖๒๐๑๐๐๙ พระอธิการเตียง ยติกโร แก้วไตรรัตน์ หนองแคน 2.58 เพิ่มเติม ตกค้าง
10 ๕๓๓๖๒๐๑๐๑๑ พระครูสุทธิปุญญาภรณ์ เตชปญฺโญ พรหมชนะ หนองหว้า 2.46
11 ๕๓๓๖๒๐๑๐๐๙ พระสมุห์ทยุตธร ปริญฺญาโณ พะวงษ์ ศรีแก้ว 2.37
12 ๕๓๓๖๒๐๑๐๐๒ พระครูสุวัฒนสุนทร สุวฑฺฒโน สายหมอ เลียบบูรพาราม 2.10
1 5236201009 พระอธิการเตียง ยติกโร แก้วไตรรัตน์ หนองแคน 2.58 เพิ่มเติม ตกค้าง
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 ๕๓๓๖๒๐๔๐๐๔ พระอธิการประสิทธิ์ ฐานวโร สุทาบุญ หนองสาด 3.19
2 ๕๓๓๖๒๐๑๐๑๒ พระอธิการทองดี กตปุญฺโญ พวงมี ซำ 3.08
3 ๕๓๓๖๒๐๔๐๓๗ พระใบฎีกาศิริศักดิ์ อุตฺตโร แสงใส ตะเคียน 2.99
4 ๕๓๓๖๒๐๔๐๐๑ พระไพบูลย์ จารุวณฺโณ ผาคำ ผือมอญ 2.91
5 ๕๓๓๖๒๐๑๐๑๔ พระอธิการพรมมา จารุธมฺโม โสดามุข ร่องสะอาด 2.80
6 ๕๓๓๖๒๐๔๐๐๕ พระครูวีรธรรมสาทร ติกฺขวีโร ภูบาล ตำแย 2.73
7 ๕๓๓๖๒๐๔๐๐๓ พระอธิการเกื้อกูล ชุติธมฺโม ธนเกียรติไพศาล สะอาง 2.67
8 ๕๒๓๖๒๐๑๐๐๓ พระนิสัน ฐานิสฺสโร บุญมาก หนองเหล็ก 2.67
9 ๕๓๓๖๒๐๔๐๐๖ พระครูกัลยาณ์นครกิจ กลฺยาโณ วงศ์แก้ว คูเมือง 2.39
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 ๕๓๓๖๒๐๔๐๒๗ พระเสถียร ธมฺมโชโต เต็งเรี๊ยะ บ้านพอก 3.33 เกียรตินิยมอันดับ ๒
2 ๕๓๓๖๒๐๔๐๒๕ พระใบฎีกาสุทิน สุทินฺโน สายสินธ์ บ้านโดด 3.18
3 ๕๓๓๖๒๐๑๐๐๗ พระมหาเอกพันธ์ อธิปญฺโญ บุตรอุดม มหาพุทธาราม 3.17
4 ๕๓๓๖๒๐๔๐๓๕ พระประจวบ ปญฺญาปสุโต สาทิพย์จันทร์ ร่องสะอาด 3.07
5 ๕๓๓๖๒๐๔๐๒๖ พระวิชาญ สนฺติปาโล ศรีวงษ์ บ้านโดด 2.93
6 ๕๓๓๖๒๐๑๐๐๔ พระขจรศักดิ์ สกฺกภทฺโท ดวงศรี สระกำแพงใหญ่ 2.80
7 ๕๔๓๖๓๐๔๐๐๑ พระสมหมาย สมปุณฺโณ มีชัย ตาสุด 2.73
8 ๕๒๓๖๒๐๔๐๓๒ พระจอม มหาปญฺโญ บรรลังค์ มหาพุทธาราม 2.77
9 ๕๒๓๖๒๐๔๐๓๔ พระปรีชา จารุวณฺโณ พลทา บ้านบัง 2.76
10 ๕๓๓๖๒๐๔๐๒๔ พระแป จิตฺตสํวโร คิดชอบ หนองระนาม 2.59
11 ๕๓๓๖๒๐๔๐๓๖ พระคงทน รตนโชโต ทอนสี สำโรงใหญ่ 2.57
12 ๕๓๓๖๒๐๔๐๒๒ พระสุริยัน กิตฺติสมฺปนฺโน วิชัด หนองคู 2.48
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๖๑  (รุ่น ๑๐ วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๙)
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
๕๔๓๖๒๐๑๐๒๖ พระวันชัย ฐานกโร บิมปา นาซำ ๓.๑๗
๕๔๓๖๒๐๑๐๒๑ พระภมร จนฺทวํโส เสือสา นาซำ ๓.๑๖
๕๔๓๖๒๐๑๐๓๘ พระสุธิศาล สุทฺธิมโน จันทอง นาครินทร์ ๓.๐๑
๕๔๓๖๒๐๔๐๒๒ พระอิทธิฤทธิ์ อิทฺธิสาโร อินทรี เจ๊กโพธิพฤกษ์ ๒.๙๘
๕๔๓๖๒๐๑๐๑๗ พระครูสารภัทรกิจ ฐิตสาโร ดวงมณี ศรีขุนหาญ ๒.๙๕
๕๔๓๖๒๐๔๐๒๐ พระอภิสิทธิ์ อภิสิทฺธิโก อ่อนคำ ป่าอาวอย ๒.๙๒
๕๔๓๖๒๐๑๐๑๙ พระอธิการไพรงาม อาจารสุโภ ทองนาค ซำผักแว่น ๒.๙๐
๕๔๓๖๒๐๑๐๓๐ พระครูพินิจธรรมธาดา สุธมฺโม ทองศรี ระโยง ๒.๘๗
๕๔๓๖๒๐๔๐๑๓ พระครูถาวรรัตนาภิบาล ถาวโร รสหอม ศาลา ๒.๘๕
๑๐ ๕๔๓๖๒๐๑๐๒๔ พระลำไพร สญฺญโม พวงจำปา หนองแวง ๒.๘๔
๑๑ ๕๔๓๖๒๐๑๐๓๓ พระอธิการสุริยัน อินฺทปญฺโญ อาจสาลี ดองกำเม็ด ๒.๘๐
๑๒ ๕๔๓๖๒๐๑๐๓๔ พระมหาโสภณ กิจฺจสาโร เสนาจ มหาพุทธาราม ๒.๗๒
๑๓ ๕๔๓๖๒๐๑๐๑๐ พระอธิการทองสน อมโร บุตรคูณ หนองอุดม ๒.๖๙
๑๔ ๕๔๓๖๒๐๑๐๒๘ พระพงศ์พิสิฐ สุภาจาโร สุระ ระหาร ๒.๖๕
๑๕ ๕๔๓๖๒๐๑๐๒๒ พระมณเทียร ฉนฺทสุทฺโธ ศรีพูล โคนแดง ๒.๖๒
๑๖ ๕๔๓๖๒๐๑๐๓๒ พระสุทัศน์ ปภสฺสโร ศรีชาติ บ้านตระกวน ๒.๕๘
๑๗ ๕๔๓๖๒๐๑๐๐๔ พระปลัดคำกอง อานนฺโท บุคำ หนองแวง ๒.๕๗
๑๘ ๕๔๓๖๒๐๑๐๑๖ พระอธิการพงษ์ศักดิ์ ฉนฺทวิริโย นนเทศา กะกำ ๒.๔๘
๑๙ ๕๔๓๖๒๐๔๐๕๗ พระครูปภาสโพธิวรคุณ สปฺปญฺโญ โคตรพันธ์ ศิริสว่าง ๒.๔๗
๒๐ ๕๔๓๖๒๐๔๐๑๔ พระครูสถิตกิจจาทร ฐิตปุญฺโญ กันยาโพธิ์ ระเบาะ ๒.๓๖
๒๑ ๕๔๓๖๒๐๔๐๑๕ พระสำเนียง ตโมณุโท ทองภา โคกสูง ๒.๐๕
๒๒ ๕๕๓๖๓๐๑๐๐๑ พระอธิการศุภวิชญ์ ปณฺฑิโต โกมณเทียร หนองคู ๓.๐๐ (เทียบโอน)
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
๕๔๓๖๒๐๔๐๒๑ พระอรุณ ปุสฺสวโร กองกระมุด ป่าอาวอย ๓.๑๘
๕๔๓๖๒๐๑๐๑๑ พระธงชัย ขนฺติธโร มนตรีวงศ์ กันทรอมใต้ ๒.๙๓
๕๔๓๖๒๐๔๐๑๒ พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ วีตราโค แพงอก ปรือคัน ๒.๙๐
๕๔๓๖๒๐๔๐๐๙ พระอธิการประดิษฐ์ วิสุทฺโธ เหมือนสวรรค์ โคกเพชร ๒.๗๑
๕๔๓๖๒๐๔๐๐๓ พระครูประภัศร์จันทวัฒน์ ญาณวโร บุญเหมาะ แสงจันทร์ ๒.๖๘
๕๔๓๖๒๐๔๐๒๗ พระชัย สนฺตกาโย สุขเฉลิม โคกเพชร ๒.๖๒
๕๔๓๖๒๐๔๐๐๒ พระอธิการจำรัส ชยธมฺโม คำภาพันธ์ ศิวาลัย ๒.๕๖
๕๔๓๖๒๐๔๐๖๗ พระสุวิส ธีรวํโส จันครา สำโรงตาเจ็น ๒.๕๐
๕๔๓๖๒๐๔๐๑๗ พระอธิการสุพิศ อํสุสีโล ทรงจิตร ปราสาทเยอ ๒.๓๒
๑๐ ๕๔๓๖๒๐๔๐๑๘ พระใบฎีกาสุรเดช สิริญาโณ วงษ์พินิจ ฮ่องธาตุ ๒.๒๐
๑๑ ๕๔๓๖๒๐๔๐๐๘ พระอธิการประดิษฐ์ สคาวโร ปารภ กันตรวจหนองสำราญ ๒.๐๕
๕๔๓๖๒๐๔๐๐๗ พระอธิการบุญยัง ปญฺญาธโร มานะชัย ๒.๒๙
๕๔๓๖๒๐๔๐๐๕ พระครูถาวรโพธิวิมล ถาวรจิตฺโต ศรีลาชัย ๒.๐๕
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
๕๔๓๖๒๐๑๐๑๒ พระธีระวัฒน์ ธีรภทฺโท เพ็งพา สระกำแพงใหญ่ ๓.๐๙
๕๔๓๖๒๐๔๐๕๐ พระบุญโชค ชยสิทฺโธ ศรีลาชัย ปรือคัน ๓.๐๗
๕๔๓๖๒๐๔๐๑๖ พระครูสุตวราทร เตชวโร สุวรรณสิม เสรีพัฒนา ๓.๐๒
๕๔๓๖๒๐๔๐๖๕ พระครูโกศลสุตคุณ มหาปญฺโญ นามคำ บ้านเอก ๒.๙๕
๕๔๓๖๒๐๔๐๕๒ พระวสิษฐ์ธิชัย นายโก ดอกผล ศรีขุนหาญ ๒.๙๓
๕๔๓๖๒๐๔๐๕๖ พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ โคษา บกจันทร์นคร ๒.๙๓
๕๔๓๖๒๐๔๐๖๘ พระอนุชา กิตฺติโก มั่นหมาย สำโรงใหญ่ ๒.๘๔
๕๔๓๖๒๐๑๐๐๖ พระปลัดไชยา ปิยธมฺโม สืบสิมมา หนองม่วง ๒.๘๔
๕๔๓๖๒๐๑๐๑๓ พระนิสิตย์ ฐิตธมฺโม ตาชั่ง หนองเทา ๒.๘๑
๑๐ ๕๔๓๖๒๐๔๐๕๑ พระพรสวัส วรธมฺโม จำนง ดวนใหญ่ ๒.๗๕
๑๑ ๕๔๓๖๒๐๔๐๔๖ พระธนาทิพย์ ธนวิชฺโช สงค์จันทร์ เวฬุวัน ๒.๗๑
๑๒ ๕๔๓๖๒๐๔๐๔๑ พระจำเริญ อนาลโย สายซุ้ย หนองกก ๒.๖๗
๑๓ ๕๔๓๖๒๐๔๐๐๔ พระชูศักดิ์ ถิรธมฺโม เล้าเฮง หลวงสุมังคลาราม ๒.๕๙
๑๔ ๕๔๓๖๒๐๔๐๔๗ พระธีรนัย ธีรภทฺโท สันทาลุนัย โพธิ์ศรีวรรณาราม ๒.๕๓
๑๕ ๕๔๓๖๒๐๔๐๖๒ พระพิสิฐ สิริภทฺโท พรมศร พานทาวราราม ๒.๓๘
๑๖ ๕๔๓๖๒๐๔๐๔๕ พระทรงพล กิตฺติปญฺโญ สุวรรณพันธ์ กระเบา ๒.๓๖
๑๗ ๕๔๓๖๒๐๔๐๕๓ พระวรวุฒิ ธมฺมาวุโธ ใจดี บ้านโดด ๒.๓๐
๑๘ ๕๕๓๖๓๐๔๐๐๒ พระสนทยา สุขวฑฺฒโก สุขเฉลิม โคกโพน ๒.๗๗ (เทียบโอน)
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์(คฤหัสถ์)
ที่ รหัส ชื่อ นามสกุล เกรด เกียรตินิยม หมายเหตุ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๓ ดาบตำรวจ จิตกร กันยา ๓.๕๙ อันดับ ๑ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๐ ดาบตำรวจนิรันดร์ สุวรรณพัฒน์ ๓.๕๖ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๕ ตาบตำรวจ พินิจ บุญตระการ ๓.๕๑ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๗ ดาบตำรวจ ดำรงค์ศักดิ์ บุญสาลี ๓.๔๒ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๖ ดาบตำรวจ วิทยา พรมชาติ ๓.๔๑ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๒ จ่าสิบตำรวจ ณปภัช กิรติชินดนัย ๓.๔๐ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๙ นายยุทธนา บุตรเพชร ๓.๓๓ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๔ นางอารยา แจ่มใส ๓.๒๑ ไม่เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๙๓ นายชัชชล พรหมมาศ ๓.๑๖ เข้ารับ
๑๐ ๕๕๓๖๒๐๔๐๙๑ นายสุรศักดิ์ วรโพด ๓.๐๖ เข้ารับ
๑๑ ๕๕๓๖๒๐๔๐๘๑ นางสาวพวงเพชร โพธิ์งาม ๓.๐๔ เข้ารับ
๑๒ ๕๕๓๖๒๐๔๐๙๒ นายสมจิต พรมสำลี ๒.๙๖ เข้ารับ
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๖๒ (รุ่น ๑๑ วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.๒๕๖๐)
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ
๕๕๓๖๒๐๑๐๒๙ พระมหาสัญญา สญฺญโม ดิษฐสำเริง ๓.๖๗ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๐๓ พระพรรณธานุพงศ์ โชติวณฺโณ มุ่งหมาย ๓.๔๒ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๐๒ พระอธิการบัวสี สุภทฺโท สีสุข ๓.๓๔ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๒๖ พระมหาฐวิกร ปภสฺสโร สุขพันธ์ ๓.๑๓ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๐๔ พระปลัดพุทธิวัฒน์ พุทฺธิภทฺโท เพ็งพันธ์ ๓.๐๔ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๐๖ พระครูปริยัติสีลาภรณ์ คนฺธสีโล อสิพงษ์ ๓.๐๔ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๔๖ พระพิศาล อภินนฺโท ผิวละออง ๓.๐๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๐๑ พระสุทาน สุทินฺโน คำทรัพย์ ๒.๘๑ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๑๕ พระอธิการสมภาร นิภาธโร โยธี ๒.๗๕ เข้ารับ
๑๐ ๕๕๓๖๒๐๑๐๐๗ พระปลัดอภิสรณ์ อภิวฑฺฒโน ปลั่งกลาง ๒.๗๓ เข้ารับ
๑๑ ๕๕๓๖๒๐๑๐๑๙ พระปรีชา กิตฺติคุโณ ใจเรือง ๒.๖๓ เข้ารับ
๑๒ ๕๕๓๖๒๐๔๐๔๙ พระสันติภาพ โกวิโท โพธิ์พุ่ม ๒.๖๒ ไม่เข้ารับ
๑๓ ๕๕๓๖๒๐๔๐๕๕ พระพิทักษ์พงษ์ ขนฺติวํโส ขันติวงษ์ ๒.๕๘ เข้ารับ
๑๔ ๕๕๓๖๒๐๔๐๓๓ พระครูสุวรรณวีรธรรม อินฺทวีโร จูมคำ ๒.๕๒ เข้ารับ
๑๕ ๕๕๓๖๒๐๑๐๐๙ พระโกเมศ ธีรสํวโร บัวศรี ๒.๔๔ เข้ารับ
๑๖ ๕๕๓๖๒๐๑๐๑๘ พระธีรพันธ์ ธีรวํโส ผลดี ๒.๔๐ เข้ารับ
๑๗ ๕๕๓๖๒๐๔๐๓๑ พระอธิการสว่าง คนฺธสาโร ครองเชื้อ ๒.๓๐ เข้ารับ
๑๘ ๕๕๓๖๒๐๑๐๑๒ พระอธิการสวัสดิ์ ญาณธโร สาสังข์ ๒.๒๐ ไม่เข้ารับ
๑๙ ๕๔๓๖๒๐๑๐๓๕ พระเหลือ ฐานวโร สุขกาย ๒.๐๐ เข้ารับ
๒๐ ๕๕๓๖๒๐๔๐๑๙ พระใบฎีกาสุวรรณา สทฺธาธิโก ชาติสุข ๓.๐๙ เข้ารับ
๒๑ ๕๕๓๖๒๐๔๐๐๑ พระอธิการอาคม โชติธมฺโม หนูเจริญ ๒.๘๖ เข้ารับ
๒๒ ๕๕๓๖๒๐๔๐๐๕ พระใบฎีกาไมตรี สุมงฺคโล ทวีโชติ ๒.๗๘ เข้ารับ
๒๓ ๕๕๓๖๒๐๑๐๑๖ พระครูอุดมรัตนวาปี อุตฺตโม คำนึง ๒.๖๗ เข้ารับ
๒๔ ๕๕๓๖๒๐๔๐๒๐ พระล้อก กิจฺจสาโร กาญจนชาติ ๒.๕๕ เข้ารับ
๒๕ ๕๕๓๖๒๐๔๐๐๗ พระครูปัญญาธรโสภณ ปญฺญาธโร ติงสะ ๒.๕๐ เข้ารับ
๒๖ ๕๕๓๖๒๐๑๐๑๐ พระครูสังวรวชิรธรรม จิตฺตสํวโร คำโสภา ๒.๔๔ เข้ารับ
๒๗ ๕๕๓๖๒๐๑๐๓๖ พระธนพล ชยธมฺโม สีฟ้า ๒.๐๗ เข้ารับ
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ
๕๕๓๖๒๐๔๐๐๓ พระครูประภาสรัตนากร อุทยญาโณ อบอุ่น ๓.๓๔ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๒๓ พระครูกิตติวรรณโสภณ กิตฺติวณฺโณ ทุมวงษ์ ๓.๓๐ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๓๗ พระครูสังฆรักษ์วิเชียร วชิรธมฺโม มุมทอง ๓.๑๙ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๒๗ พระอธิการนิคม ถาวโร สุวรรณพันธ์ ๓.๑๐ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๑๔ พระอธิการพนมฉัตย์ วิทูโร แก้มเอี่ยม ๓.๐๑ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๐๒ พระเกษม สิริธมฺโม เสาเวียง ๒.๙๘ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๑๐๒๔ พระอธิการสมพร สิริสาโร ศิริบูรณ์ ๒.๙๖ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๑๑ พระนิจสัน ฐิตญาโณ จันทศรี ๒.๗๐ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๒๔ พระอธิการบุญส่ง ทีปธมฺโม ศิริเอาทารย์ ๒.๖๖ เข้ารับ
๑๐ ๕๕๓๖๒๐๔๐๓๒ พระพิชิต นาถสีโร จันทอง ๒.๖๔ เข้ารับ
๑๑ ๕๕๓๖๒๐๔๐๑๓ พระอธิการสมสวย อาสโภ นิลจำรัส ๒.๕๙ เข้ารับ
๑๒ ๕๕๓๖๒๐๔๐๑๗ พระอธิการถวิล ผาสุโก ไพรบึง ๒.๕๘ เข้ารับ
๑๓ ๕๕๓๖๒๐๔๐๒๑ พระครูสุขุมธรรมภาณ คมฺภีโร ลึกลาภ ๒.๕๘ เข้ารับ
๑๔ ๕๕๓๖๒๐๔๐๑๕ พระอธิการสมพงษ์ ญาณสุโภ เข็มทอง ๒.๕๕ เข้ารับ
๑๕ ๕๕๓๖๒๐๔๐๓๔ พระมหาสมเกียรติ กนฺตสาโร วงษ์ขะแยะ ๒.๕๓ เข้ารับ
๑๖ ๕๕๓๖๒๐๔๐๑๖ พระอธิการสมร ปิยสีโล วงศ์ศรี ๒.๔๗ เข้ารับ
๑๗ ๕๕๓๖๒๐๔๐๑๐ พระวันชัย กนฺตวณฺโณ กันตรง ๒.๔๕ เข้ารับ
๑๘ ๕๕๓๖๒๐๔๐๒๒ พระครูสังวรธรรมโมภาส สญฺญโต อินทฤทธิ์ ๒.๔๔ เข้ารับ
๑๙ ๕๕๓๖๒๐๔๐๐๙ พระครูวรดิตถ์พัฒนาทร เตชวโร จิตตวงษ์ ๒.๔๓ เข้ารับ
๒๐ ๕๕๓๖๒๐๔๐๐๖ พระครูอุดมมงคลกิจ ฐานิสฺสโร บัวแก้ว ๒.๒๓ เข้ารับ
๒๑ ๕๕๓๖๒๐๔๐๐๘ พระจำปี อภินนฺโท คุชิตา ๒.๑๖ เข้ารับ
๒๒ ๕๕๓๖๒๐๔๐๒๙ พระอธิการคำพันธ์ ติกฺขวีโร เสียงชอบ ๒.๑๖ เข้ารับ
๒๓ ๕๕๓๖๒๐๔๐๑๘ พระครูเขมกิจวิจารณ์ เขมิโย บุตรสมาน ๒.๐๐ เข้ารับ
๒๔ ๕๗๓๖๓๐๔๐๐๑ พระวิวัฒน์ ปิยวณฺโณ ชัยเสน ๒.๖๕ เข้ารับ
๒๕ ๕๔๓๖๒๐๑๐๐๕ พระมหาจำเริญ อุตฺตโม เทียมจิตร ๒.๗๑ เข้ารับ
๒๖ ๕๔๓๖๒๐๔๐๐๖ เจ้าอธิการดอน จนฺทโชโต แสงมาศ ๒.๕๖ เข้ารับ
๒๗ ๕๔๓๖๒๐๔๐๒๔ พระสุชาติ มหาสิปโป เสน่หา ๒.๔๘ เข้ารับ
๒๘ ๕๔๓๖๒๐๑๐๐๙ พระอธิการดัส ฉนฺทโก บุตรสอน ๒.๓๐ เข้ารับ
๒๙ ๕๔๓๖๒๐๔๐๒๓ พระจันทร์ จนฺทวํโส แสงลอย ๒.๐๒ เข้ารับ
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ
๕๕๓๖๒๐๔๐๔๐ พระอธิการอิศราวุธ จิตฺตปสาโท หลักทอง ๓.๓๔ อันดับ ๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๔๗ พระชาลี พทฺธสีโล พิศพงษ์ ๓.๒๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๕๒ พระทัยวรรณ สุนฺทโร ปิ่นแก้ว ๓.๑๖ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๖๓ พระภาสกร วิสุทฺธาโส เสนคราม ๓.๑๒ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๖๗ พระนัชพล ฐิตปญฺโญ คงพันธ์ ๒.๘๔ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๖๔ พระนิรันดร กิตฺติปญฺโญ ตำหนิชาติ ๒.๗๑ เข้ารับ
๕๕๓๖๒๐๔๐๖๕ พระสุรเชษฐ์ สิริวณฺโณ ชินทอง ๒.๗๑ เข้ารับ
๑๐ ๕๕๓๖๒๐๔๐๗๕ พระธนานิตย์ นิสโภ พรมมา ๒.๖๔ เข้ารับ
๑๑ ๕๕๓๖๒๐๔๐๗๔ พระมหาสุนันทัสสุ์ สุมงฺคโล บัวพันโพน ๒.๔๘ เข้ารับ
๑๒ ๕๕๓๖๒๐๑๐๑๗ พระสุริยนต์ ยสินฺธโร อร่ามเรือง ๒.๔๑ เข้ารับ
๑๓ ๕๕๓๖๒๐๔๐๕๓ พระณรงค์วิทย์ วิชฺชาธโร บัวหลง ๒.๓๖ เข้ารับ
๑๔ ๕๔๓๖๒๐๑๐๒๐ พระพนัส นาคภทฺโท นาคนวล ๒.๖๙ ไม่เข้ารับ
๑๕ ๕๕๓๖๓๐๔๐๐๓ พระสุรเชษฐ์ โชติโก บุญขาว ๒.๗๕ เข้ารับ
๑๖ ๕๔๓๖๒๐๔๐๖๖ พระสุวิทย์ วิชากโร งามนัก ๒.๙๖ เข้ารับแบบคฤหัสถ์
๑๗ ๕๔๓๖๒๐๔๐๖๓ พระมหาสุนันท์ ญาณวโร วงษ์พินิจ ๒.๗๐ เข้ารับแบบคฤหัสถ์
๑๘ ๕๔๓๖๒๐๔๐๗๐ พระอรรถกร กตปุญฺโญ ใจเรือง ๒.๑๖ เข้ารับแบบคฤหัสถ์
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์(คฤหัสถ์)
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม หมายเหตุ
5636204209 ร้อยตำรวจตรีอุทัย อาจหาญ ๓.๕๔ อันดับ ๒
5636204206 นายอุดม พุทธวงษ์ ๓.๓๖ อันดับ ๒
๕๖๓๖๒๐๔๒๑๓ นางสาวปิยดา ทองเปลว ๓.๓๐ อันดับ ๒
5636204202 นางสาวแคทรียา ศรีกุล ๓.๒๑
5636204207 นางสาวกรรนิกร เพ็ชรโย ๓.๒๐
5636204201 นายธงชัย แก้วแจ่ม ๓.๐๙
5636204205 นายนิกร บริสุทธิ์ ๒.๙๐
๕๕๓๖๒๐๔๐๙๐ นายอุกฤษฎ์ หอมทรง ๒.๑๘
รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่  ๖๓ (รุ่น ๑๒ วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.๒๕๖๑)
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
๕๖๓๖๒๐๑๐๒๖ พระชรินทร์ อินฺทวณฺโณ ประอาง ๓.๔๑ อันดับสอง
๕๖๓๖๒๐๑๐๑๑ พระมหาจำลอง ธมฺมปาโล ทองบาง ๓.๓๘ อันดับสอง
๕๖๓๖๒๐๔๑๒๗ พระอธิการกฤษณะ ธนปญฺโญ วงษเกษ ๓.๓๐ อันดับสอง
๕๖๓๖๒๐๑๐๓๓ พระปลัดสมพงษ์ ฐานวโร สมเพชร ๓.๒๓
๕๖๓๖๒๐๑๐๑๐ พระอธิการสนิท  อานนฺโท พุฒศรี ๒.๙๘
๕๖๓๖๒๐๑๐๐๓ พระอภิชาติ ฐิตเตโช มณีวรรณ ๒.๙๗
๕๖๓๖๒๐๑๐๐๒ พระสุรศักดิ์ ตปสีโล ชาวพงษ์ ๒.๙๖
๕๖๓๖๒๐๑๐๐๕ พระไกรสร วิสุทฺธสีโล ศรีกะชา ๒.๙๑
๕๖๓๖๒๐๑๐๒๔ สามเณรกสานติ์ หงส์ทอง ๒.๘๙
๑๐ ๕๖๓๖๒๐๑๐๑๘ พระณรงค์ จนฺทสุวณฺโณ ศรีอ่อน ๒.๘๕
๑๑ ๕๖๓๖๒๐๑๐๑๙ พระมหาเจริญพงษ์ ปภสฺสโร ยี่สุ่นศรี ๒.๘๕
๑๒ ๕๖๓๖๒๐๑๐๐๑ พระบุญร่วม รวิวํโส สุพิมพ์ ๒.๘๒
๑๓ ๕๖๓๖๒๐๑๐๑๒ พระทองคำ กตทีโป คำพันธ์ ๒.๖๘
๑๔ ๕๖๓๖๒๐๑๐๐๖ พระวิรัตน์ ปรกฺกโม อรเดช ๒.๖๒
๑๕ ๕๕๓๖๒๐๑๐๒๒ พระครูพิสิฐวชิรธรรม วรธมฺโม ชูเลิศ ๒.๕๕ ตกรุ่น
๑๖ ๕๖๓๖๒๐๑๐๑๗ พระศิริพงษ์ ฐานวีโร บุญเสริฐ ๒.๒๕
๑๗ ๕๖๓๖๒๐๑๐๐๙ พระประทิน สุวณฺณวฏฺฏโก ทองกลม ๒.๒๑
๑๘ ๕๖๓๖๓๐๑๐๐๒ พระสมพงษ์ ชินวํโส วิสัย ๓.๐๘ เทียบโอน
๑๙ ๕๖๓๖๒๐๔๐๑๒ พระอธิการอภัยมณี เตชธมฺโม แพงจักร ๓.๑๐ วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ
๒๐ ๕๖๓๖๒๐๑๐๓๒ พระอธิการอนุวัฒน์ ฐานธมฺโม ฤกษ์สว่าง ๒.๗๕ วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ
๒๑ ๕๖๓๖๒๐๑๐๓๐ พระสุนทร ขนฺติวโร จิตสมัคร ๒.๓๑ วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ
๒๒ ๕๖๓๖๒๐๑๐๓๔ พระอธิการฝั้น อติพโล ขนวน ๒.๑๙ วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ
๒๓ ๕๖๓๖๒๐๑๐๑๔ พระครูวิสุทธิ์ธรรมพินิจ ญาณทีโป บุญนำ ๒.๑๗ วิชาโท การจัดการเชิงพุทธ
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
๕๖๓๖๒๐๔๐๐๑ พระสมชาย ฐานรโต มณีรัตน์ ๒.๙๙
๕๖๓๖๒๐๑๐๑๓ พระสมศักดิ์ สิริปุญฺโญ แก้วกัณหา ๒.๙๖
๕๖๓๖๒๐๔๐๐๙ พระคูณ อคฺคธมฺโม พันธ์ห่อ ๒.๘๗
๕๖๓๖๒๐๔๐๐๔ พระอธิการเอกนรินทร์ เอกรินฺโท ชมชื่น ๒.๘๖
๕๖๓๖๒๐๔๐๐๗ พระวิพล ฐานุตฺตโม พรมมา ๒.๘๕
๕๖๓๖๒๐๔๐๑๑ พระครูอินทวีรานุยุต อินฺทวีโร โพนปลัด ๒.๘๐
๕๖๓๖๒๐๔๐๑๕ พระพงศธร ชยปาโล อำภา ๒.๗๕
๕๖๓๖๒๐๔๐๐๘ พระใบฎีกาจอม จกฺกวโร/ จันทร์ลี ๒.๗๔
๕๖๓๖๒๐๔๐๐๒ พระบุญเกิด ปริสุทฺโธ แก้วโมกข์ ๒.๗๐
๑๐ ๕๖๓๖๒๐๔๐๑๐ พระอธิการวิสุทธิชัย ธมฺมสุนฺทโร นิลเพชร ๒.๗๐
๑๑ ๕๖๓๖๒๐๔๐๐๕ พระอธิการเลิศ กนฺตสาโร คำศรี ๒.๓๘
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
๕๖๓๖๒๐๔๑๑๖ พระมหารัฐพล สิริวฑฺฒโน ศิรินัย ๓.๔๘ อันดับสอง
๕๖๓๖๒๐๔๑๑๓ พระอานนท์ ธมฺมครุโก แสงพฤกษ์ ๓.๑๒
๕๖๓๖๒๐๔๑๐๖ พระเจียมรัตน์ จตฺตมโล แสงพยัพ ๓.๐๗
๕๖๓๖๒๐๔๑๐๗ พระจิรศักดิ์ ธีรงฺกุโร พัตอยู่ ๓.๐๗
๕๖๓๖๒๐๔๑๓๒ พระครูประภากรถิรคุณ ถิรจิตฺโต สุนันท์ ๓.๐๓
๕๖๓๖๒๐๔๑๑๐ พระวรากรณ์ วรภทฺโท แสงมาศ ๓.๐๒
๕๖๓๖๒๐๔๑๓๖ พระจักรพงษ์ ธีรวโร ดาเลิศ ๓.๐๐
๕๖๓๖๒๐๔๑๒๓ พระประเสริฐ สุเมโธ พันมาลี ๒.๙๖
๕๖๓๖๒๐๔๑๕๐ พระอาทิตย์ ปุณฺณรตโน พรหมอุ่น ๒.๙๖
๑๐ ๕๖๓๖๒๐๔๑๓๗ พระสมพร จนฺทวํโส วรนุช ๒.๙๑
๑๑ ๕๘๓๖๓๐๔๑๓๒ พระกิตติศักดิ์ ปภสฺสโร นิวาส ๒.๙๑ เทียบโอน
๑๒ ๕๖๓๖๒๐๔๑๔๑ พระหฤษฎ์ จนฺทสาโร จันทร์สนิท ๒.๙๐
๑๓ ๕๖๓๖๒๐๔๑๒๐ พระมหากฤษณะ มหานนฺทวํโส แพงพรม ๒.๘๔
๑๔ ๕๘๓๖๓๐๔๑๐๘ พระวัลลภ อกิญจโน มนตรีวงษ์ ๒.๘๔ เทียบโอน
๑๕ ๕๖๓๖๒๐๔๑๒๘ พระพงศกร วงฺสธมฺโม ยวนพันธ์ ๒.๘๑
๑๖ ๕๖๓๖๒๐๔๑๑๙ พระสมุห์รฐนนท์ อธิปุญฺโญ ชาญชิตร ๒.๘๐
๑๗ ๕๕๓๖๒๐๔๐๖๙ พระธนงศักดิ์ กิจฺจสาโร แหวนเงิน ๒.๗๕
๑๘ ๕๖๓๖๒๐๔๑๑๘ พระอนุวัฒน์ ธมฺมานุวฑฺฒโน นนเทศา ๒.๗๑
๑๙ ๕๖๓๖๒๐๔๑๓๙ พระกชกร ถาวโร ศรีชนะ ๒.๗๐
๒๐ ๕๖๓๖๒๐๔๑๒๕ พระสัมฤทธิ์ ฐิติเมธี คงน้อย ๒.๖๗
๒๑ ๕๖๓๖๒๐๑๐๒๘ พระสุริยะ อคฺคปญฺโญ เพิ่มเทวา ๒.๖๓
๒๒ ๕๖๓๖๒๐๔๑๐๔ พระชาญ ญาณวีโร เทศชัย ๒.๖๒
๒๓ ๕๖๓๖๒๐๔๑๔๓ พระสมคิด ธมฺมวโร บูรพา ๒.๖๒
๒๔ ๕๕๓๖๒๐๔๐๙๔ พระสิทธิเดช สิริปุญฺโญ พิมพ์แต้ม ๒.๕๗
๒๕ ๕๖๓๖๒๐๔๑๕๔ พระกิตติชัย กิตฺติชโย พิมพ์ทอง ๒.๔๘
๒๖ ๕๖๓๖๒๐๔๑๓๕ พระนฤเดช โชติปญฺโญ เกษร ๒.๔๒
๒๗ ๕๖๓๖๒๐๔๑๕๗ พระสมควร คุณากโร กาสมศักดิ์ ๒.๓๒
๒๘ ๕๖๓๖๒๐๔๑๒๖ พระธวัช วรปญฺโญ จันทะศรี ๒.๑๗
๒๙ ๕๖๓๖๒๐๔๑๒๒ พระสุริยา สุภากโร ประดาศรี ๒.๑๐
๓๐ ๕๖๓๖๒๐๔๑๒๑ พระพิภพ วิโรจโน จันทร์เขียว ๒.๐๑
คณะสังคมศาสตร์        สาขาวิชารัฐศาสตร์(คฤหัสถ์)
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
๕๗๓๖๒๐๔๒๐๘ นายฟ้าดล สมบรรณ ๓.๔๒ อันดับสอง
๕๗๓๖๒๐๔๒๐๒ นางสาวทัศพร สุระสร ๒.๙๔
๕๗๓๖๒๐๔๒๑๕ นางสาวนิลเนตร บุ้งทอง ๒.๙๐
๕๗๓๖๒๐๔๒๐๕ สอ.ณรงศักดิ์ อินตา ๒.๘๕
๕๗๓๖๒๐๔๒๐๓ นางฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารี ๒.๘๔
๕๗๓๖๒๐๔๒๑๖ นายชาญชัย เสนาพรม ๒.๗๒
๕๕๓๖๒๐๔๐๘๘ นายณัฐพงศ์ ประจิมทิศ ๒.๖๖ ตกรุ่น
๕๗๓๖๒๐๔๒๑๔ นายหิรัณยเศรษฐ์ โสรัสพัฒนวงค์ศิริ ๒.๔๗
๕๗๓๖๒๐๔๒๑๓ นางสาวรัตนวดี  ผลบุญ ๒.๓๒
๑๐ ๕๗๓๖๒๐๔๒๑๙ น.ส.กาญจนา แซ่เหล้า ๒.๖๔
๑๑ ๕๗๓๖๒๐๔๒๑๗ นายนรินทร เจริญธง ๒.๓๙
รายนามบัณฑิต รุ่นที่  64 (รุ่น 13 วส.ศรีสะเกษ)  (รับปริญญา พ.ศ.2562)
วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
1 5736201023 พระประเสริฐ ยโสธโร แหวนวงค์ 3.14
2 5736201004 พระสิทธิโชค ธีรธมฺโม บัวบาน 3.00
3 5736204117 พระบัญชา สญญจิตฺโต อัครชาติ 2.94
4 5736201009 พระสมบัติ สาทโร คำมา 2.81
5 5736204001 พระชม สุทฺธจิตโต ทองบาง 2.78
6 5736201005 พระวัชรินทร์ ปิยสีโล นาคนวล 2.74
7 5736201034 พระอธิการอมรรัตน์ อมโร ขันธรัตน์ 2.72
8 5636201004 พระเมธี ธมฺมวิริโย สืบสิงห์ 2.68
9 5736201012 พระครูสุเมธธรรมรังษี สุเมธโส ปานทอง 2.67
10 5736201020 พระอธิการสาย ทีปธมฺโม สายทอง 2.64
11 5736201025 พระสมบัตร จารุธมโม ถาวร 2.59
12 5736201016 พระสุรพล ปภสฺสโร พุฒพันธ์ 2.58
13 5736304008 พระบุญสี ญาณธีโร สาพลภัย 2.52
14 5636201029 พระเทวัญ เทวรํสี บริสุทธิ์ 2.50
15 5736201008 พระสมพร สิริธโร ยาศรี 2.45
16 5736201019 พระประทีป ปิยธมฺโม กำเกวียน 2.14
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
1 5736204011 พระวีระพงษ์ อภินฺนโท มนตรีวงษ์ 3.56 เกียรตินิยมอันดับ 1
2 5736201011 พระจีระเดช ชาคโร พึ่งพัก 3.10
3 5736201018 พระประจักษ์ ปรมชโย มีราคา 3.06
4 5736201028 พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญญาธโร โชคจันทะสิทธิ์ 2.97
5 5736204003 พระอธิการนิรันดร์ จกฺกธมฺโม พรมจันทร์ 2.95
6 5736204002 พระมานิตย์ ปภสฺสโร คำนึง 2.91
7 5736204012 พระอธิการพล สุธีโร บุญใส 2.90
8 5736201026 พระสมพร อคฺควีโร คณาญาติ 2.88
9 5736201029 พระอธิการสุรชัย ปทีโป ผาแก้ว 2.86
10 5736204009 พระสุภาพ โอภาโส ใจเย็น 2.85
11 5736204016 พระสมศรี ญาณวีโร ทองคำ 2.72
12 5536204038 พระอดิศร จิตฺตสํวโร แก้วคำ 2.64
13 5736204004 พระอธิการสี ญาณสุทฺโธ คำพินิจ 2.59
14 5736204018 พระณัฐวุฒิ โชติธมโม ถนอม 2.50
15 5736201022 พระอธิการทองสุข  สุวณณสุโข ดวนใหญ่ 2.40
16 5736204005 พระสมศักดิ์ ผาสุโก พันธ์ชาติ 2.17
17 5736204010 พระปลัดเสวียน จารุธมฺโม จอมรัตน์ 2.09
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(บรรพชิต)
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
1 5736204130 พระอธิการบรรพต ตปสี ธนะศรี 3.36 อันดับ 2
2 5736204124 พระนพดล โฆสโก บุญร่วม 3.34 อันดับ 2
3 5736204125 พระอนุวัฒน์ ภูริปญโญ โสภา 3.22
4 5736204133 พระมหาเฉลิม ปิยวณฺโณ ดิษฐประสพ 3.15
5 5736204128 พระมหาจำลอง จกฺกวโร เคารพ 3.12
6 5736204109 พระสมบัตร ทนฺตจิตฺโต แสงพยัพ 3.07
7 5736204155 พระครูบวรธรรมโสภิต จิรธมฺโม ผาปรางค์ 3.05
8 5736204153 พระปลัดสมนึก ปิยสีโล ปอทอง 3.04
9 5736204132 พระรัตนญาณ ภูริปญฺโญ ยิ่งยง 2.89
10 5736204121 พระณรงค์ศักดิ์ ปภาโส บุญมาก 2.88
11 5736204151 พระกิตติพิชญ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ชุติพงษ์พิชญ์ 2.87
12 5736204106 พระอมรศักดิ์ กิตฺติทนฺโต อ่อนทรวง 2.85
13 5736204017 พระอธิการประเสริฐ ญาณวโร ปักการะโณ 2.83
14 5736201021 พระทวิช มหาวีโร ติงสะ 2.80
15 5736204102 พระอุดม เตชปญฺโญ จันทะคำแพง 2.79
16 5736204144 พระอนุชา อนุชาโต สุพรรณ 2.79
17 5736201032 พระอธิการปรีชา กนฺตวีโร ชมพู 2.77
18 5736204108 พระสมาน กตทีโป เป้งทอง 2.75
19 5636204103 พระสัญญา สญฺญโม มะณู 2.61
20 5736204135 พระวิรัตน์ สิริธโร ศรีหา 2.61
21 5736204131 พระธีรพัฒน์ ธีรปญฺโญ เจิมวิจิตร 2.56
22 5736204149 พระวิทยา ติสฺสโร พระทัศน์ 2.53
23 5636204115 พระครูวินัยธรสมโภชน์ ฐานารโห บุดดา 2.43
24 5636204109 พระอัศวิน โชติปญฺโญ ดวงเดือน 2.40
25 5636204111 พระธีรพล สนฺตภทฺโท สีสัน 2.16
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์(คฤหัสถ์)
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล เกรด หมายเหตุ
1 5836204219 นายสุทัศน์ นวลแสง 3.48 เกียรตินิยมอันดับ 2
2 5836204212 สิบตรี นพพล แหวนเพ็ชร 3.35 เกียรตินิยมอันดับ 2
3 5836204213 นายชัยรัช ศรีหาวงค์ 3.28 เกียรตินิยมอันดับ 2
4 5836204217 ด.ต.เทิดพล ระยับศรี 3.21
5 5836204206 นายสุรชัย มะลิ 3.17
6 5836204232 นางสาวอมรรัตน์ ทำทวี 3.13
7 5836204209 ร.ต.ต.ทนงศักดิ์ กัลยาโพธิ์ 3.12
8 5836204204 จ่าสิบเอกสุริยา ขาวเครือ 3.04
9 5836204226 นางสาวสมถวิล ศรีวิจารย์ 3.02
10 5836204215 นายอวยชัย พลแสง 2.87
11 5836204202 นายอภิวัฒน์ จันดาพืช 2.85
12 5836204214 นายประสิทธิ์ ศรีบุญเรือง 2.72
13 5836304201 นายประมวล บุญขาว 2.71
14 5836204220 นายวิชัย ปกป้อง 2.65
15 5836204221 นายอนุวงศ์ ศรีเมือง 2.65
16 5836204227 ดาบตำรวจสุรเหวียน นาจำปา 2.57
17 5836204233 นายศิริชัย ไวยวรรณ์ 2.51
18 5736204206 นายวิศนันทน์ หาปัญนะ 2.22
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
รุ่น 29 (รุ่น 1 วส.ศรีสะเกษ) (รับปริญญา พ.ศ.2562)
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ
1 5923205001 พระครูโกศลสุตคุณ มหาปญฺโญ นามคำ
2 5923205003 พระครูสารภัทรกิจ ฐิตสาโร ดวงมณี
3 5923205005 พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ ปญญญาภทฺรเมธี แพงมาก
4 5923205006 พระพงศ์พิสิฐ สุภาจาโร สุระ
5 5923205007 พระพรรณธานุพงศ์ โชติวณฺโณ มุ่งหมาย
6 5923205008 พระสมุห์ภมร จนฺทวํโส เสือสา
7 5923205010 พระมหาสุขสัญญา กตปุญฺโญ สอดแก้ว
8 5923205011 พระวีระพงษ์ วิสุทฺโธ โคษา
9 5923205015 พระอธิการประดิษฐ์ วิสทโธ เหมือนสวรรค์
10 5923205016 พระอธิการสุพิศ อํสุสีโล ทรงจิตร
11 5923205017 พระอธิการสุริยัน อินฺทปญฺโญ อาจสาลี