งานวิจัยอาจารย์

ลำดับ

เรื่อง

ผู้วิจัย

หมายเหตุ

ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ ดาวโหลดวิจัย-พระพรสวรรค์-ฐิติญาโณ-ปี-๕๙ พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.  งบปี ๕๙

การเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ
ดาวโหลด วิจัย-พระพรสวรรค์-ฐิติญาโณ,ดร-ปี-๖๐
พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร. งบปี ๖๐

การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ
ดาวโหลด วิจัย-อาจารย์ประสิทธิ์-ศรีสมุทร-ปี-๖๐
นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร งบปี ๖๐

การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ
ดาวโหลด วิจัย-อาจารย์เกษม-ประอาง-ปี-๖๐
นายเกษม ประอาง งบปี ๖๐

การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา
ดาวโหลด วิจัย-พระครูไพโรจน์วัฒนาทร-ปี-๖๐
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร งบปี ๖๐

กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ดาวโหลด 03บทที่-๑-บทนำทุเรียน  พระมหาขุนทอง เขมสิริ ป.ธ.๖,ดร.  งบปี ๖๐

นโยบาย และกลไก การส่งเสริมการปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ
ดาวโหลด 01 วิจัย บทที่ ๑ ทุเรียน อ.สมปอง
 นายสมปอง ทิพย์สมบัติ  งบปี ๖๐

การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ ของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน ) ในจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวพระพุทธศาสนา  ดาวโหลด 11-บทที่-1  พระแพนษณุ อนุตฺตโร  งบปี ๖๐

การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพของชุมชนในจังหวัด ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา ดาวโหลด บทที่-1  นายธยายุส ขอเจริญ  งบปี ๖๐

 วิจัยการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดาวโหลด วิจัยการจัดการฉบับรวมไฟล์  คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  งบปี ๖๐

 ๑๐

 หลักจริยศาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
ดาวโหลด บทที่-๑ / บทที่-๒ / บทที่-๓ / บทที่-๔ / บทที่-๕ / บรรณานุกรม / กิตติกรรมประกาศ / คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ
นายบุญยืน งามเปรี่ยม งบปี ๕๙
 ๑๑ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ดาวโหลด  บทที่ 1 / บทที่ 2 / บทที่ 3  พระสมุห์สราวุฒิ อาสโภ งบปี ๕๙
๑๒ บทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
ดาวโหลด บทความ พระโกศลศาสนวงศ์
พระครูโกศลศาสนวงศ์  
๑๓ บทความทางวิชาการ เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ดาวโหลด บทความ อ.ฐานิดา ดร.ฐานิดา มั่นคง  
๑๔ บทความทางวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ดาวโหลด บทความ อ.คุณวัฒน์ นายคุณวัฒน์  ดวงมณี  
๑๕  บทความทางวิชาการ เรื่อง บทบาทพระสงฆ์ด้านการพัฒนาชุมชนในอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดาวโหลด บทความวิชาการ อ.ธยายุส นายธยายุส ขอเจริญ  
๑๖  ทุเรียน:กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ดาวโหลด รายงานการวิจัยเรื่องทุเรียนฯ งปม.2560 สมบูรณ พระมหาขุนทอง แก้วสมุทร์ (เขมสิริ),ดร. และคณะ  

 

Scroll to Top