วันอังคาร , 22 สิงหาคม 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Feed Subscription<

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิธีทำโครงการวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ บุญยืน งามเปรี่ยม

การดำเนินงาน

ผู้วิจัยได้เรียนรู้วิธีทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิทยาลัยสงฆ์ ได้เสนอหัวข้อโครงการวิจัยและให้โอกาสในการทำงานการวิจัย โดยแต่ล่ะส่วนฝ่ายทั้งคณะสาขาวิชาได้ร่วมระดมความคิดช่วยในการทำงานวิจัยจึงสามารถทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ สรุปผลวิธีการทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) เลือกหัวข้องานวิจัยที่ตนเองถนัด ๒)หาเครือข่ายสนับสนุนงานวิจัย ๓)หาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของ ๔)จัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบ ๕)ทุ่มเท เสียสละ ในการทำงาน ๖)ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณต่องาน

 

นายบุญยืน งามเปรี่ยม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓  – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมยืนซองสอบราคา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://ssk.mcu.ac.th/?page_id=38

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU CONTEST3

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest โดย พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดูรูปภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1610476919023915.1073741830.100001848670637&type=1&l=b7849d1315

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎกคม ๒๕๖๐

ขอแสดงความอาลัย พระครูวรเขตคุณาภรณ์ (พิทักษ์ จกฺกวโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอราษีไศล

ปิยโต ชายเต โสโก
ขอแสดงความอาลัย และปลงธรรมสังเวชต่อมรณกรรม
ของพระครูวรเขตคุณาภรณ์ (พิทักษ์ จกฺกวโร)
อดีตเจ้าคณะอำเภอราษีไศล วัดอีหนา ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ตเถวาหํ สริสฺสามิ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสที่ พระอุดมปัญญาภรณ์ รองฝ่ายบริหาร ได้รับประกาศยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ปี ๒๕๖๐”

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่
    พระอุดมปัญญาภรณ์
– รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร
– ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
– พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๔๔
ได้รับการประกาศยกย่องเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ปี ๒๕๖๐” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐

ขอนิมนต์/เชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ ภาพลักษ์ของมหาวิทยาลัย

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการในกิจกรรม“การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ผ่านเวปไซด์”โดยมีประเด็นสำคัญคือ การที่จะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ออกต่อสาธารณชนให้รับรู้ รับทราบได้นั้น บุคลากรจะต้องรู้ว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไร เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้สะท้อนงานของวิทยาลัยออกสู่ชุมชนได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ปรัชญาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษที่ว่า “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาการศึกษาสงฆ์ ธำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                  วิสัยทัศน์                                                                                   เอกลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ                                                                                   อัตลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
“วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชน”                                             “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานการคณะสงฆ์”                                                 “สืบสานงานพระศาสนา นำพาพัฒนาจิต อุทิศตนเพื่อสังคม”

อัตลักษณ์บัณฑิต
“มีศรัทธาและตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนา”

ตารางเรียน 1-2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1-2560 ระดับปริญญาตรี/ป.บส. ภาคปกติ(บรรพชิต-คฤหัสถ์)

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.