วันศุกร์ , 23 มิถุนายน 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Feed Subscription<

ตารางเรียน 1-2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1-2560 ระดับปริญญาตรี/ป.บส. ภาคปกติ(บรรพชิต-คฤหัสถ์)

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในระดั
ปริญญาตรี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ
๒๕๔0 และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ไว้ดังต่อไปนี้

ผลสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาสงฆ์
โดย พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในระดั
ปริญญาตรี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ
๒๕๔0 และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ไว้ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด : >>>ประกาศ-ผลสอบคัดเลือกครั้งที่-๑-๒๕๖๐<<<

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่องตารางสอบ ๒/๒๕๕๙


ประกาศบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง กาหนดสอบวัดผลประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ป.โท

ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี


>>>ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙<<<

“เปิดรับสมัครศึกษาต่อ รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ค. 2560″

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2560
สอบข้อเขียน วันที่ 31 พ.ค. 2560
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 105 ในวันทำการของมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่
พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร เบอร์ 081-0648178

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ๒๕๖๐

DOWNLOAD ประกาศ-บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓

ป้ายประกาศรายชื่อลูกไก่รุ่น3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดประกาศอยู่ข้างล่าง

1.ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓ (ฉบับแก้ไข)

2.กำหนดการลูกไก่รุ่นที่ 3

แจ้งสถานที่อบรมลูกไก่ รุ่น3

 

 

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.