วันเสาร์ , 23 มิถุนายน 2018
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Feed Subscription<

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผลสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ 1-2561 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ๒๕๖๑ ดังนี้

กิจกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ, ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการบรหารหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๑/๒๕๖๑  เรื่องการเตรียมการรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Download_Proceeding_MCU_Sisaket

ดาวโหลด Proceedings_MCU_Sisaket

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ เรื่อง วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑

ดาวโหลดเอกสารการประชุมสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙

ดาวโหลด เอกสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่9และระดับชาติครั้งที่

ขอเชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒิ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

การประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และพระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ ๒๕๖๐

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ฐานิดา  มั่นคง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เป็นประธ่านประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ (๑๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU CONGRESS II “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐”  จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.