วันพฤหัส , 14 ธันวาคม 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Feed Subscription<

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง:ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐

วันที ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง:ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

โครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ TQR

วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา  มั่นคง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ Thai Qualifications Register (TQR) ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด และมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร

   

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต และพระครูไพโรจน์วัฒนาทร อาจารย์ประจำ/รก.กิจการนิสิต  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชธรรมสารสุธี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมผู้บริหารวิชาการ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชธรรมสารสุธี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารวิชาการ  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

ร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม โดยมีนักวิชาการทั้งในประประเทศและต่างประเทศ ร่วมเสนอผลงาน

พิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นำโดยพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร. ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ, พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครพนม “อาคารพระพรหมบัณฑิต” และพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน

 

ประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2-3 ธ.ค. 60

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส่วนของมหาวิยาลัยโซนอีสานใต้ ประกอบด้วยวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตอุบลราชธานี. วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด  มีพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาวันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย นำโดยพระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแกนนำพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณวิทยาลัยสงฆ์เลยเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ศึกษาดูงาน และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร 27-28 พ.ย. 60

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ เรื่อง“การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ระหว่าง ที่ ๒๗ – ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากวิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่่วยวิทยบริการฯ มหาสารคาม ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และมีส่วนงานภายนอก คือมหาวิทยาลัยราชภัณ้อยเอ็ด วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าร่วมอบรม

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.