วันพฤหัส , 22 กุมภาพันธ์ 2018
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Feed Subscription<

โครงการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย EdPEx

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวนันทนา ศรีเสมอ และนายเอกพงษ์ มูลพันธ์ เข้าร่วมเรียนรู้กรอบแนวคิดตามโครงการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย EdPEx  (Education Criteria for Performance Excellence) โดยมี  ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผอ.สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร  ณ ห้อง ประชุม ๔๐๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ซึงในส่วนวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ และคณะเข้าร่วมประชุม

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยกลุ่มสุขศึกษาเครือข่ายโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ ของบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ คั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ (๑๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประชุมวิพากย์ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิพากย์ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม และการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมสภาวิชาการ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในเวลา ๐๙.๐๐ น. และประชุมสภาวิชาการในเวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

วันที่ ๒๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ, พระครูไพโรจน์วัฒนาทร อาจารย์ประจำ, พระครูโกศลศาสนวงศ์ อาจารย์ประจำ, และพระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจำ เดินทางไปนิเทศ และติดตามนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน โดยมีพระวิเทศปุญญาภรณ์ ประธานสงฆ์วัดพุทธาราม ให้การต้อนรับ

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติครั้งที่ ๑  ระดับชาติ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Buddhist Culture and Sustainable)  ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑  จึงขอเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิชาการ  บทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว และเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้ฟรี ยกเว้นท่านที่ต้องการหนังสือบทความวิชาการต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมประชุม ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://ibrs2018.com/site/

ร่วมเป็นกรรมการงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาปริยัติธรรม”

วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๙ (อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ) ได้นิมนต์/เชิญ คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยการนำของ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการศรีสะเกษ ฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาปริยัติธรรม” ณ โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบแข่งขันใน ๕ รายวิชา ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นกรรมการคุมสอบแข่งขันและกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เลขานุการเครือข่าย,นายสมปอง ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต, นายธยายุส ขอเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และนางวิจิตรา แก้วแสน นักวิชาการการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานเครือข่ายฯ. พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธและเผยแผ่, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๒ ส่วนงาน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.