ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ตารางเรียน ป.โท

ตารางบรรยายระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ปี 1

ตารางบรรยายระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ปี 2

 

ตารางเรียนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

01 ตารางเรียน 2-63 พระพุทธศาสนา

 

ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

02 ตารางเรียน 2-63 การจัดการเชิงพุทธ

 

ตารางเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

03 ตารางเรียน 2-63 รัฐศาสตร์

 

ตารางเรียน ป.บส.

04 ตารางเรียน 2-63 ป.บส