ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

  1. ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

01 ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา 1-63

 

2) ตารางเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

02 ตารางเรียนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 1-63

 

3) ตารางเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

03 ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1-63

 

4) ตารางเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

04 ตารางเรียน รัฐศาสตรบัณฑิต 1-63

 

ตารางเรียนระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

05 ตารางเรียน ป.บส 1-63