วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018
ข่าวด่วน

การประชุมผู้บริหาคคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ พระพรหมสิทธิ


วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานระหว่างภาคการศึกษา ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานการพิจารณาการจัดสวัสดิดารรถรับ-ส่งนิสิต การวางแผนการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การขออนุมัติดำเนินการโครงการ การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศึลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา และการดำเนินโครงการวันไหว้ครูบุรพาจารย์

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.