วันจันทร์ , 23 กรกฎาคม 2018
ข่าวด่วน

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในระดั
ปริญญาตรี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ
๒๕๔0 และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ไว้ดังต่อไปนี้

ผลสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.