ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ศรีสะเกษ ในโอกาสที่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เดินทางมามอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และตราตั้งพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
​​๒. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง) เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
๕. พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ ป.ธ.๗ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๖. พระครูไฟโรจน์อินทสาร (นรินทร์) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ วัดบ้านขะยูง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๗. พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗ เจ้าคณะอำเภอไพรบึง วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
๘. พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ วัดบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
        โดยพระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร. รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, พระครูไพโรจน์วัฒนาทร รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และนายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย เป็นผู้แทนถวายมุทิตา
Scroll to Top