พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยสำนักงานวิชาการ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ และให้โอวาทนิสิต, พระครูไพโรจน์วัฒนาทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ กล่าวรายงาน , ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง บรรยายเรื่องการเรียนการสอนในยุคดิจิตัล , นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน แนะนำบุคลากรและแนะนำระบบทะเบียนนิสิต, คณาจารย์แต่ละหลักสูตร แนะแนวและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และ พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ผศ.ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้โอวาทและปิดโครงการ

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ปฏิบัติตามมารตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยได้ความความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน นำ อสม. มาบริการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการเว้นระยะห่าง และให้ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอ็พไทยชนะ