ปริญญาตรี

แผ่นพับรับสมัครนิสิต มจร ศก 2560

แผ่นพับรับสมัครนิสิต มจร ศก 2560-2

หลักฐานสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ๒ ชุด
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.๖ หรือเทียบเท่า) ๒ ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
 5. สำเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุและสามเณร ๑ ชุด
 6. สำเนาตราตั้งพระสังฆาธิการ หรือตราตั้ง ครูสอนพระปริยัติธรรม ๑ ชุด
 7. รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่เกิน ๖ เดือน ๔ แผ่น

ขั้นตอนดำเนินการสมัครเรียน

 1. สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
 2. พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร 200 บาท
 3. พิมพ์ใบชำระเงินมาจ่าย (ที่เค้าน์เตอร์การเงินเท่านั้น!!!)
 4. พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการสมัคร (ที่เค้าน์เตอร์การเงิน)
 5. เข้าเช็คระบบสมัครเรียนออนไลน์เพื่อพิมพ์ใบประจำตัวผู้เข้าสอบ
 6. ติดรูปถ่ายในใบประจำตัวผู้เข้าสอบ และนำมาใช้ในวันสอบ

  คู่มือการสมัครเรียนออนไลน์  

Facebook แสดงความคิดเห็น

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ท.01. ใบสมัคร ป.ตรี 272 KB 85
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Close
Close