วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวด่วน

แนะนำผู้บริหาร

ชื่อ : พระราชธรรมสารสุธี,ดร.
การศึกษา: ป.ธ.๙, ศษ.บ.(ภาษาไทย), บก.ม.(บริหารการศึกษา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
อีเมล์ : pmulpunt@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๙๑-๘๗๗๒๐๖๙
prakooprariyadweeraporn ชื่อ : พระครูปริยัติวีราภรณ์
การศึกษา : (รอข้อมูล)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
อีเมล์ : teerasug@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘๗-๖๔๙๙๕๓๙
Udompanyaporn ชื่อ : พระอุดมปัญญาภรณ์
การศึกษา : ป.ธ.๖, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : chaingam16@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘๑-๓๒๑๒๐๒๖
  ชื่อ : ดร.ฐานิดา มั่นคง
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ,ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ
อีเมล์ : thanida_m@Hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘๑-๕๙๓๔๓๒๙
prakoosudtapadtaraporn ชื่อ : พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ,ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล์ : mcusisaket@Hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘๔-๖๐๖๖๖๑๒
Tanyapad ชื่อ : นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ป.ว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
เฟสบุ๊ค : Tanyaphat Sombatwong
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.๐๘๑-๔๗๐๒๘๔๘

 

Facebook แสดงความคิดเห็น
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.