แนะนำบุคลากร

Untitled-1วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อ : พระราชธรรมสารสุธี ,ดร.
การศึกษา : ป.ธ. ๙ ,ศษ.บ. (ภาษาไทย) ,บก.ม. (บริหารศึกษา) ,พธ.ด (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
อีเมล์ : pmulpunt@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๑-๘๗๗๒๐๖๙
prakooprariyadweeraporn ชื่อ : พระครูปริยัติวีราภรณ์
การศึกษา : ป.ธ.๔, ปริญญาโท
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
อีเมล์ : teerasug@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๖๔๙๙๕๓๙
Udompanyaporn ชื่อ : พระอุดมปัญญาภรณ์
การศึกษา : ป.ธ.๖, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : chaingam16@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๒๑๒๐๒๖
  ชื่อ : ดร.ฐานิดา มั่นคง
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ,ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ
อีเมล์ : thanida_m@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๙๓๔๓๒๙
prakoosudtapadtaraporn ชื่อ : พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ,ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต
อีเมล์ : mcusisaket@Hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๖๐๖๖๖๑๒
Tanyapad ชื่อ : นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ป.ว.ค.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
เฟสบุ๊ค : Tanyaphat Sombatwong
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๔๗๐๒๘๔๘
Prirot ชื่อ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
เฟสบุ๊ค : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๑๘๕๐๐๙
sanong ชื่อ : พระมหาสนอง ขนฺติธโร ป.ธ.๙
การศึกษา : พธ.บ.(ศาสนา),ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
อีเมล์ :    –
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๐๒๔๖๙๘๐
Pansanu ชื่อ : พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนาศษ.ม.),
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์/ปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล
อีมล์ : pansanu.anu@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๐๖๔๘๑๗๘
kananurak ชื่อ : พระครูปริยัติคณานุรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เฟสบุ๊ค : พระครูปริยัติคณานุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๔๑๖๙๕๒๙
ชื่อ : พระครูสมุห์วีระพงษ์  อธิจิตฺโต
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เฟสบุ๊ค : Phrakrusamuweeraphong Boonkhong Adhicitto
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๘๓๑๕๙๕๔
ชื่อ : พระมหาดีรัตน์ อุทยปุตฺโต ป.ธ.๔
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เฟสบุ๊ค : มหาดี สุพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๔๔๓๓๑๗๔
pasit ชื่อ : นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศ.ศบ.(ไทยคดีศึกษา),M.A. (Sanskrit)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ :       –
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๔๒๕๑๕๖
Boonyuen ชื่อ : นายบุญยืน งามเปรี่ยม
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ,ศ.ศม. (ปรัชญา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
เฟสบุ๊ค : บุญยืน งามเปรี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๒๓๓๓๐๘๘
Koson ชื่อ : พระครูโกศลศาสนวงศ์
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เฟสบุ๊ค : วัดกันทรอมใต้
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๙๖๕๙๓๙๘
Tayayud ชื่อ : นายธยายุส ขอเจริญ
การศึกษา :  พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เฟสบุ๊ค : ธยายุส ขอเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๖๓๑๙๙๐๕
Kunnavad ชื่อ : นายคุณวัฒน์ ดวงมณี
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ),พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ฟสบุ๊ค : Kunnawat Duangmanee
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๐๗๐๕๙๙๓
kazam ชื่อ : นายเกษม ประอาง
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
เฟสบุ๊ค : เกษม ประอาง
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๕๖๒๖๘๖๔
Sirikananuruk ชื่อ : พระครูสิริคณาภิรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ,ศน.ม(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
เฟสบุ๊ค : หนูพูน  วงษ์มณี
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๔-๐๘๕๖๐๐๘
ชื่อ : นายสราวุฒิ งาหอม
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศน.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต
อีเมล์ : pr_tao@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๕๘๓๓๕๓๘
 Ponsawan ชื่อ : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา),ศน.ม.(รัฐศาสตร์),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อีเมล์ : phraponsawan_23@hotmai.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๑๗๙๑๕๓
Sompong ชื่อ : นายสมปอง ทิพย์สมบัติ
การศึกษา : พธ.บ.(จริยศึกษา) , ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อีเมล์ : sompong2511@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๙๖๑๓๘๗๗
ชื่อ : พระมหาขุนทอง เขมสิริ ป.ธ.๖,ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(ศาสนา),พธ.ม.(ปรัชญา),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : kon_chaise@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๐-๐๓๗๘๑๙๖
ชื่อ : พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม
การศึกษา : (รอข้อมูล)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : (รอข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ : (รอข้อมูล)
ชื่อ : ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว
การศึกษา : (รอข้อมูล)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์บัณฑิตศึกษา
อีเมล์ : (รอข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ : (รอข้อมูล)
ชื่อ : นายยุทธนา  บุตรเพชร
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(ธุรการ)
อีเมล์ : (รอข้อมูล)
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๒๕๕๑๖๐

 

  ชื่อ : นางนงลักษณ์  บุตรเพชร
การศึกษา : วท.บ.(การบัญชี)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(บรรณารักษ์)
อีเมล์ : nong080@Hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๐-๗๓๐๓๙๓๖
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

 

Facebook แสดงความคิดเห็น
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Close
Close