วันศุกร์ , 23 มิถุนายน 2017
ข่าวด่วน

แนะนำบุคลากร

Untitled-1วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

praradchatumsarasutee ชื่อ : พระราชธรรมสารสุธี ,ดร.
การศึกษา : ป.ธ. ๙ ,ศษ.บ. (ภาษาไทย) ,บก.ม. (บริหารศึกษา) ,พธ.ด (พระพุทธศาสนา)   
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-8772069
prakooprariyadweeraporn ชื่อ : พระครูปริยัติวีราภรณ์
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.087-6499539
Udompanyaporn ชื่อ : พระอุดมปัญญาภรณ์
การศึกษา : ป.ธ.๖, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-3212026
 Tanida ชื่อ : ดร.ฐานิดา มั่นคง
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) ,ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ,บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ,ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-5934329
prakoosudtapadtaraporn ชื่อ : พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ,กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ,ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.084-6066612
Tanyapad ชื่อ : นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์
การศึกษา : น.ธ.เอก,พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), ป.ว.ค.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-4702848
Prirot ชื่อ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ,ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
sanong ชื่อ : พระมหาสนอง ขนฺติธโร ป.ธ.๙
การศึกษา : พธ.บ.(ศาสนาศษ.ม. ) , (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Pansanu ชื่อ : พระแพนษณุ อนุตฺตโร
การศึกษา : พธ.บ. (พระพุทธศาสนาศษ.ม. ) , ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์/งานทะเบียนและวัดผล
อีเมล์ : anu2009@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.081-0648178
kananurak ชื่อ : พระครูปริยัติคณานุรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)  , พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.084-4169529
Suriyon ชื่อ : พระสุริยนต์ ทสฺสนีโย
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)  , พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Khuntong ชื่อ : พระมหาขุนทอง เขมสิริ ป.ธ.๖,ดร.
การศึกษา : พธ.บ. (ศาสนา) ,พธ.ม. (ปรัชญา) , พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.086-0386786
pasit ชื่อ : นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ,ศ.ศบ.(ไทยคดีศึกษา) ,M.A. (Sanskrit)  
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Boonyuen ชื่อ : นายบุญยืน งามเปรี่ยม
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ,ศ.ศม. (ปรัชญา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.087-2333088
Koson ชื่อ : พระครูโกศลศาสนวงศ์
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)   
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Tayayud ชื่อ : นายธยายุส ขอเจริญ
การศึกษา :  พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Kunnavad ชื่อ : นายคุณวัฒน์ ดวงมณี
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ) ,พธ.ม.(การจัดการเชิงพุทธ) 
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
kazam ชื่อ : นายเกษม ประอาง
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ,ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Sirikananuruk ชื่อ : พระครูสิริคณาภิรักษ์
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ,ศน.ม(รัฐศาสตร์)    
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
Sarawut ชื่อ : พระสมุห์สราวุฒิ อาสโภ
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) , ศน.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.089-5833538
 Ponsawan ชื่อ : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) ,ศน.ม.(รัฐศาสตร์) ,พธ.ด (พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อีเมล์ : phraponsawan_23@hotmai.com
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.0899179153
Sompong ชื่อ : นายสมปอง ทิพย์สมบัติ
การศึกษา : พธ.บ.(จริยศึกษา) , ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.098-9613877
Tongluen ชื่อ : พระทองเลื่อน โชติปญฺโญ
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.085-0263029
weejidta ชื่อ : นางวิจิตรา แก้วแสน
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.095-6101151
Duongkamon ชื่อ : นางสาวดวงกมล ดีสิงบูรณ์
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.085-3131686
Akepong ชื่อ : นายเอกพงษ์ มูลพันธ์
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.084-9592689
Wanlop ชื่อ : นายวัลลภ สุราวุธ
การศึกษา : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : lopsurawut27@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.087-7640652
ชื่อ : นายยุทธนา บุตรเพชร
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.0861255160
ชื่อ : นางนงลักษณ์ บุตรเพชร
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.080-7303936
wimonchai ชื่อ : นายมลชัย โสรี
การศึกษา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล์ : monchai12212@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.0807353685
Kon ชื่อ : นายกอน ไชยสนาม
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
user-female1 ชื่อ : นางทองแดง รินทร
การศึกษา : *
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
การศึกษา : 
ตำแหน่ง : 
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : 

 

Facebook แสดงความคิดเห็น
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.