ข่าว/ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  และนายกรัฐมนตรีแถลงการณ์สถานการณ์กรณี COVID-19 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สั่งปิดสถานศึกษา โรงเรียนมหาวิทยาลัย/กวดวิชา) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยให้จัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษาแบบออนไลน์

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามประกาศ

Facebook แสดงความคิดเห็น

Related Articles

Back to top button
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Close
Close