บทความวิชาการ/บทความวิจัย

Attachments

File Description File size Downloads
pdf บทความวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 657 KB 1120
pdf บทความเรื่อง จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียวด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา 652 KB 521
pdf บทความวิจัยเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 265 KB 330
pdf บทความเรื่อง กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2 MB 499
pdf บทความเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบำบัดและลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำ 2 MB 342
pdf บทความเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมโครงการรักนวลสงวนตัวของนักเรียน 2 MB 310
pdf บทความเรื่อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2 MB 302
pdf บทความเรื่อง การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 MB 398
pdf บทความเรื่อง ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม แซนโฎนตา อำเภอขุขันธ์ 2 MB 277
pdf บทความเรื่อง ความสัมพันธ์ของหลักธรรมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2 MB 328
pdf บทความเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2 MB 216
pdf บทความเรื่อง แนวทงการดูแลสูขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 2 MB 215
pdf บทความเรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 MB 220
pdf บทความเรื่อง พระธาตุเรืองรอง ประติมากรรมปูนปั้นสอนธรรม 2 MB 207
pdf บทความเรื่อง เรียนรู้ศาสนา จากคัมภีร์สู่ชีวิตจริง 2 MB 231
pdf บทความเรื่อง ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย 2 MB 192
pdf บทความเรื่อง สมุนไพร การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในพระไตรปิฎก 2 MB 227
pdf บทความวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ 265 KB 221
pdf บทความวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 12 MB 243
pdf บทความวารสารเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนววิถีธรรม วิถีไทย 434 KB 297
pdf บทความวิชาการเรื่อง A RITUAL TO COMMUNICATE WITH GOD OF THAI-KHMER GROUP A CASE STUDY OF JOAL MAMAUD RITUAL MUANG DISTRICT SURIN PROVINCE OF THAILAND 3 MB 691
pdf บทความวิชาการเรื่อง A Study of Relationship between Health Care Deity and Thai-Kui group in Sanka District, Surin Province (2) 4 MB 1330
pdf บทความวิชาการเรื่อง ANCIENT LANGUAGE IN SACRED RITUAL OF BUDDHIST THAI-KHMER PEOPLE IN MUANG DISTRICT, SURIN PROVINCE, THAILAND 3 MB 456
pdf บทความวิชาการเรื่อง Bai Sai Buddhism innovation as a sacrifice to promote constancy way of life of Thai Khmer group in Muang District, Surin Province (1) 44 MB 181
pdf บทความวิชาการเรื่อง Belief in Sacred Power of Thai-Kui People in Surin Province 1 MB 7226
pdf บทความวิชาการเรื่อง The Doctrines in “Mamuad Ritual” related to Buddhist Principles of Thai Khmer People in Tambon Nok Muang, Amphoe Muang, Surin Province 4 MB 722
pdf บทความวิชาการเรื่อง ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักศีล 5 ในสังคมไทย 4 MB 418
pdf บทความวิจัยเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ 1 MB 228
pdf บทความวิจัยเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนวิถีพุทธของประชาชนพื้นที่พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา 430 KB 181
pdf บทความวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ 773 KB 213
pdf ประชุมวิชาการ-มรภ.สกลนคร-น.ส.ฉัตราภรณ์-จันทร์แจ่มธารี 4 MB 431
pdf บทความวิจัย วารสาร มจร.อุบล ปริทรรศน์ ปี 2563 3 MB 465
pdf บทความวิชาการ วารสาร มจร. อุบล ปริทรรศน์ ปี 2 3 MB 361