ผู้บริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และพระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพต้นประดู่ ต้นที่ ๖๑

11800364_822399451162995_8396925350355659546_n