วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐น. คณาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าอบรม “การวิจัยและพัฒนา (R&D) และเทคนิค ตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรม ในงานวิจัยทางการศึกษา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๐๐น. คณาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าอบรม “การวิจัยและพัฒนา (R&D) และเทคนิค ตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรม ในงานวิจัยทางการศึกษา ด้วยระบบ on line ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ,ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ,ดร. อินทิรา พรหมพันธ์ และศ,ดร.เนาวนิตย์ สงคราม เป็นวิทยากรที่เชียวชาญด้านการทำวิจัย บรรยายตลอดทั้งวัน