๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรรวม)

วันนี้ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรวม คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓