ประกาศ การขอผ่อนผันทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รัฐศาสตรบัณฑิต วส.ศก.

ธ์

ประกาศ การขอผ่อนผันทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

หลักฐานในการยื่นเรื่องผ่อนผันทหาร

1. เขียนคําร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ( ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ มจร.วส.ศรีสะเกษ หรือขอรับที่สำนักงานวิชาการ)                  * ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่ > คำร้องขอผ่อนผันทหาร
2. สําเนาหมายเรียก (สด.35) จํานวน 2 ฉบับ (ถ่ายสําเนา หน้า-หลัง)
3. สําเนาหนังสือ (สด.9) จํานวน 2 ฉบับ (ถ่ายสําเนา หน้า-หลัง)
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
6. สําเนาใบสุทธิ จํานวน 2 ฉบับ
7. สําเนาใบรับรองนิสิต จํานวน 2 ฉบับ (ขอรับที่ฝงานทะเบียนและวัดผล)

ส่งเอกสาร/หลักฐานได้ที่กิจการนิสิต สํานักงานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในเวลาราชการ
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564

สิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังยื่นเอกสารผ่อนผันทหารเกณฑ์ทหาร

ประมาณกลางเดือนมีนาคม ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่อนผันได้ที่สัสดีอําเภอ/หรือสัสดีเขตตามภูมิลําเนาทหารของตนว่ามีรายชื่อให้มีสิทธิ์ผ่อนผันฯ หรือไม่

(1) มีรายชื่ออนุมัติผ่อนผันให้นิสิตไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามหมายเรียกพร้อม
หลักฐาน หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าหนีทหาร (ยื่นเอกสารกับสถาบันครั้งเดียว แต่ต้องไปรายงานตัวทุกปี)

(2) หากติดต่อแล้วไม่มีรายชื่อผ่อนผัน ให้ติดต่อสำนักงานวิชาการ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันตรวจเลือก

*** โปรดทราบ นิสิตที่ไม่ยื่นเอกสารภายในกําหนดต่อสถาบัน อาจมีผลไม่ใด้รับการพิจารณาขอผ่อนผันการเกณฑ๋ทหาร **