การจัดสัมมนาในรายวิชา สัมมนาพระพุทธศาสนา

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ผศ.ดร เป็นประธานในการเปิดสัมมนาในรายวิชา สัมมนาทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในฐานะผู้นำทางปัญญาในยุค New Normal  ในการนี้ได้เชิญวิทยากร ๒ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เแก่ พระมหาอำคา วรปัญโญ  และ พระพลากร สุเมธโส,ดร