วิพากย์หัวข้อวิทยานิพนธ์ ของนิสิต บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นำโดย พระมหาขุนทอง เขมสิริ, ผศ.ดร ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และ คณาจารย์ในหลักสูตร ได้ดำเนินการจัดวิพากย์หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีนิสิตเข้านำเสนอหัวข้อ จำนวน ๙ รูป /คน  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.