วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณาจารย์บัณฑิตศึกษาร่วมกิจกรรม