อบรมออนไลน์การสอนออนไลน์ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณาจารย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษร่วมกับสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ “หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุต อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยศรีสะเกษ
#การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #สอบออนไลน์ #Ebook #Conference