โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อบรม จัดซื้อ (1)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผอ.วส.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษฝ่ายบริหาร และพระครูสมุห์ทองเลื่อน โชติปญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป/รักษาการงานพัสดุ

เข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งกองนิติการ สำนักงานอธิการบดีเป็นเจ้าภาพจัด เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเพื่อจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์ :
๑ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

๒ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบบ่อย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานพัสดุ

๓ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม จัดซื้อ (2) อบรม จัดซื้อ (3) อบรม จัดซื้อ (4) อบรม จัดซื้อ (5) อบรม จัดซื้อ (6) อบรม จัดซื้อ (7)

อบรม จัดซื้อ (8)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *