งานแผนและงบประมาณ

 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  รายงานผลการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนางบ61  รายงานผลการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา 61  รายงานผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ 61  รายงานผลการดำเนินโครงการวันปิยะ61 รายงานผลการดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน61  รายงานผลการดำเนินโครงการบุญประเพณีเจดีย์ข้าวเปลือก 61  รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนิสิต 61  รายงานผลการดำเนินโครงการบุญผเวสเทศน์มหาชาติ 61 รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานนิสิต 61  รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 61  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งองค์กรนิสิต 61 รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา…

  Read More »
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ 2 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมยาเสพติด รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินโครงการส่เสริมคุณธรรมจริยธรรม รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานนิสิต รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 1…

  Read More »
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  Read More »
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

  Read More »
 • แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระยะที่ 12

  Read More »