เอกสารเผยแพร่

วิธีทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ

การดำเนินงาน

ผู้วิจัยได้เรียนรู้วิธีทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยวิทยาลัยสงฆ์ ได้เสนอหัวข้อโครงการวิจัยและให้โอกาสในการทำงานการวิจัย โดยแต่ล่ะส่วนฝ่ายทั้งคณะสาขาวิชาได้ร่วมระดมความคิดช่วยในการทำงานวิจัยจึงสามารถทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ สรุปผลวิธีการทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จได้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้

วิธีทำงานวิจัยให้ประสบผลสำเร็จนายบุญยืน  งามเปรี่ยม
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐