ข้อมูลพระจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 พระสวัสดิ์ ธมฺมวิริโย ทองคำ
2 พระถนอม อธิจิตฺโต ดาวใส
3 พระสมใจ วิสารโท พลับเพลิง
4 พระพนม ภิรญาโณ พันธ์ดี
5 พระอำนาจ กิตฺติปญฺโญ คมขำ
6 พระครูวิจิตรสุนทรธรรม (สมคิด) สุธมฺโม ศรีกระหวัน
7 พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ ชยาภินนฺโท ปานศรี
8 พระมหาไพฑูรย์ ปิยธมฺโม เหล่าแค
9 พระปลัดสุข สมาหิโต สำเภา
10 พระสุทธิ สุทฺธิปภาโส ชัยนาม
11 พระมหาโสภณ กิจฺจสาโร เสนาจ
12 พระมหาสมยศ ยสวฑฺฒโน พิมาไทย
13 พระอภิสิทธิ์ สิริปญฺโญ พรหมชนะ
14 พระธวัชชัย โสภณสีโล นันทะวงศ์
15 พระจอม มหาปญฺโญ บรรลังค์
16 พระกิตติพงษ์ กิตฺติวํโส ดวงสิน
17 พระครูสุตธรรมวิวัฒน์ (ชัยวัฒน์) อริยวํโส ธรรมบันเทิง
18 พระปลัดบุญสุข สุชีโว เสียงเพราะ
19 พระสุบิน สุทฺธิจาโค ทรัพย์คง
20 พระครูปภาตรัตนากร ปภาโส เบ็ญมาส
21 พระมหาวีรชัย อธิปญฺโญ คำเสียง
22 พระปลัดพุทธิวัฒน์ พุทฺธิภทฺโท เพ็งพันธ์
23 พระวิชาร จรณธมฺโม ศรีชารัตน์
24 พระมหาสุชาติ ฐานิสฺสโร คุณสิงห์
25 พระครูขันธธรรมรังษี(กอง) ติสาโร สมจิตร์
26 พระครูสีลสารภินันท์ (อินสอน) เตชสีโล ลำปี
27 พระครูสุจิตโพธิธรรม (สุลักษณ์) สุจิตฺโต บุญศรี
28 พระทองแดง ฐิตจิตฺโต ไชยสิทธิ์
29 พระวีระพงษ์ จนฺทาโร วาโย
30 พระสุพิศ โชติธมฺโม วังทอง
31 พระครูสุธรรมวิมล กลฺยาณธมฺโม สุริเตอร์
32 พระธนพล ชยธมฺโม สีฟ้า
33 พระประยูร คาวโร สงวนทรัพย์
34 พระพงศธร ชยปาโล อำภา
35 พระอธิการสมพงษ์ ฐิตสีโล บุญศรัทธา
36 พระสมชาย ตนฺติปาโล โยธี
37 พระทองเหลี่ยม อาภาทโร ทองปลูก
38 พระภัคพงษ์ ตนฺติปาโล ธนาศิริกุลศักดิ์
39 พระสมบัติ ทนฺตจิตโต แสงพยัพ
40 พระครูจันทสารพิมล (ประหยัด) จนฺทาโภ พรมชาติ
41 พระพรชัย ถิรปุญฺโญ พะพร
42 พระวีระ วีรชโย รัดถา
43 พระสุวรรณี อินฺทปญฺโญ มณีนิล
44 พระสมพร สิริธโร ยาศรี
45 พระสอมปอง กิตฺติปญฺโญ วงศ์ดี
46 พระณัฐพร พุทฺธสีโล เกษหงห์
47 พระมหาขุนทอง จนฺทวาโร บุญครอง
48 พระครูปัญญาคุณสาทร (ณรงค์) สิริปญฺโญ แสงใส
49 พระสัญชาติ ฐิตปสาโท ทองคำ
50 พระอนิรุทธ ฐานุตฺตโร ดีรัตน์
51 พระครูสิริวงศานุวัตร (วงษ์) ฐานทตฺโต บุตรแสน
52 พระพรศักดิ์ ฐานุตฺตโร อุทา
53 พระครูโอภาสพัฒนวิมล (ประมวล) อจโล แสงลับ
54 พระเพ็ง จนฺทสาโร อักษร
55 พระดำรงกฤติ ฐานตฺตโร สินสุข
56 พระบุญยิ่ง ตปสีโล พลขันธ์
57 พระสมศักดิ์ ผาสุโก พันธ์ชาติ
58 พระครูโกศลสุตคุณ (สุพิศ) มหาปญฺโญ นามคำ
59 พระวิพล ฐานุตฺตโม พรหมมา
60 พระครูสุวรรณกิตติโชติ (สำเนียง ) กิตฺติโก พิเคราะห์
61 พระยุทธนา กนฺตวีโร อาสาเนย์
62 พระไฉน สิริปญฺโญ จันทร์ดวงศรี
63 พระคำ มหาคมฺภีโร ขันตา
64 พระวีระชัย สิริภทฺโท บาททอง
65 พระชะโอน โชติโก อุดด้วง
66 พระใบฎีกาทวี ธมฺมปาโล พงษ์พีระ
67 พระเหล็ก จารุธมฺโม ผลบุญ
68 พระสมาน กตทีโป เป้งทอง
69 พระอธิการประสิทธิ์ ฐานวโร สุทาบุญ
70 พระช่วงโชติ ขนฺติสุโภ ศรีมาศ
71 พระอำนวย จนฺทธมฺโม จันทร์หอม
72 พระสุริยะ อคฺคปญฺโญ เพิ่มเทวา
73 พระครูวิสุทธิธรรพินิจ สุธมฺโม บุญนำ
74 พระครูสันติธรรมานุวัตร ฐานิสฺสโร โสพัฒน์
75 พระบุญเชย เขมปญฺโญ ลังทอง
76 พระปุญญพัตน์ สีลเตโช อารมณ์
77 พระมหารัฐพล สิริวฑฺฒโน ศิรินัย
78 พระชัยนรินทร์ อนุตฺตโร ท่วงที
79 พระมหาไวพล ผาสุโก พิมพาพันธ์
80 พระสุรพล ปภสฺสโร พุฒพันธ์
81 พระทองพูล หิตกาโม สุระสิงห์
82 พระเสถียร ธมฺมโชโต เต็งเรียะ
83 พระชัยยนต์ สิริปุญฺโญ นามธรรม
84 พระณัฐพงษ์ รวิวํโส เปรื่องปราชญ์
85 พระวิรัตน์ สิริธโร ศรีหา
86 พระอนุกูล อนุภทฺโธ ล้อมขุนทด
87 พระพลจิต ฉนฺทธมฺโม กาละพันธ์
88 พระชยาศิษฏ์ สิทฺธิปญฺโญ เมธา
89 พระทองคำ กตทีโป คำพันธ์
90 พระแสงชัย โสภโณ แสงเดือน
91 พระวตพล ญาณวฑฺฒโน ตราชู
92 พระวิรัตน์ ปรกฺกโม วรเดช
93 พระเจษฎา โชติวโร ถกลจิตร
94 พระมหามลชัย สนฺตธมฺโม โสรี
95 พระครูสุตกัลยาณคุณ (สุภัทร) กลฺยาโณ ทองยุ่น
96 พระเจียม สุจิตฺโต ชะยอย
97 พระทวีศักดิ์ มหาวีโร นามภักดี
98 พระวีรพันธ์ อินฺทวีโร แหวนเพชร
99 พระลำไพร สญฺญโม พวงจำปา
100 พระครูสุเมธอุดมคุณ (สมศักดิ์) สุเมโธ จันใด
101 พระสังคม พุทฺธสาโร โบกคำ
102 พระประจักษ์ ขนฺติพโล จันทร์หอม
103 พระมหาพิศ อนาลโย สังข์พงษ์
104 พระครูประภากร(สายัน) จนฺทาโภ ชัยวงษา
105 พระจำลอง อคฺคเตโช มะลิวงศ์
106 พระรัชพล ภูริปญฺโญ ประจันทร์
107 พระอิสระ ธีรปญฺโญ พึ่งพิง
108 พระนิธิพล วิสุทฺธธมฺโม สืบสิมมา
109 พระครูจินดากัลยาณกิจ กลฺยาโณ ยอดอ่อน
110 พระทรงยศ กิตติญาโณ ลีสี
111 พระชินกร มหาวีโร วรรณเวช
112 พระวรวุฒิ ปญฺญาวโร แซ่เต็ง
113 พระพิรุณ สุจิณฺโณ เปล่าสุข
114 พระอธิการชัยรัตน์ อภินนฺโท อนันต์
115 พระอธิการวิโรจน์ ฐิตเวโท สุขอ้วน
116 พระประสิทธิ์ กิตฺติสาโร พื้นพรม
117 พระบุญมี ฐิตธมฺโม มูลคำเหลา
118 พระครูวาทีธรรมกิจ (คัมภีร์) ติสสาโร พวงพรมมา
119 พระชัชวาล ขนฺติวิชฺโช จันทราภรณ์
120 พระธนากร ปภสฺสโร ใจภักดี
121 พระครูจารุเขตโสภณ (จำเลียง) จารุวณฺโณ อินทร์งาม
122 พระครูกิตติมโนรมย์ (สมัย) ฐิตมโน มะโน
123 พระอธิการดัส ฉนฺทโก บุตรสอน
124 พระรันยา อนุตฺตโร มะปรางค์
125 พระสุพิศ สุจิตฺโต ชมจันทร์
126 พระอธิการอาคม โชติธมฺโม หนูเจริย
127 พระสมบัติ จารุธมฺโม ถาวร
128 พระครูวาปีขันติคุณ (ชูชาติ) ขนฺติธมฺโม ชาญชิตร
129 พระวินัย ธมฺมจาโร กล่อมปัญญา
130 พระอธิการสมสวย อาสโภ นิลจำรัส
131 พระสัญญา สญฺญโม มณู
132 พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ บัวศรี
133 พระมนัส มหิสฺสโร ระยับศรี
134 พระสมศักดิ์ จนฺทโชโต อินธิเดช
135 พระครูสารจันทโสภณ (เที่ยง) จนฺทโสภโณ สีดา
136 พระครูปริยัติคุณสุนทร (หนูตัน) สุนทโร คำศรี
137 พระทองสุ โชติปาโล ภูลทา
138 พระอธิการสงบ เขมปญฺโญ คำดี
139 พระเอกนรินทร์ นรินฺโท เดชกันทา
140 พระชุมพล ฉินฺนาลโย บุญจันทร์
141 พระอธิการชัยรัตน์ ขนฺติโก สร้อยทอง
142 พระครูสุวรรณธรรมวิบูล (ทองพูน) ธมฺมกาโม นนทา
143 พระจำเริญ อนาลโย สายสุ้ย
144 พระพิชิต นาถสีโร จันทอง
145 พระมหาญาณกีรติ อมโร แก้วบุตรดี
146 พระสุรชัย ปทีโป ผาแก้ว
147 พระครูบวรสังฆรัตน์ (มอน) อนุตฺตโร เครือบุตร
148 พระสมาน สุวฑฺฒโน พรมเวียง
149 พระประกอบ กิตฺตสาโร พิมพ์ขาว
150 พระอุดมศักดิ์ อิสิญาโณ โคตรวงศ์
151 พระเกษม สิริธมฺโม เสาเวียง
152 พระครูกิตติปัญญาทร (คำพอง) กิตฺติสาโร ห่วงเพชร
153 พระครูวิสุทธิปริยัติการ (ทวน) ปสนฺโน ฤกษ์สว่าง
154 พระหลี จนฺทวํโส สิมมา
155 พระครูปัญญาวราภิวัฒน์ วรธมฺโม บุญใหญ่
156 พระสาคร จกฺกวโร มูลทา
157 พระอรรนพ โกวิโท ยุทธเลิศ
158 พระครูอนุเขตสุนทร ติกฺขญาโณ ไพเราะ
159 พระครูโสภิตสารธรรม (ทองคำ) ฐานรโต อักโข
160 พระมหาวิรสุด ชุติธมฺโม สมนึก
161 พระอธิการทอง สญฺญโม บัวแก้ว
162 พระอธิการประมูล โกวิโท ค่ายมั่น
163 พระอารีย์ สุจิตฺโต เวียงคำ
164 พระครูสุนทรธรรมานุสิฐ (เสมอ) ธมฺมิโก ประสาร
165 พระอธิการวิชัย อธิจิตฺโต พูนอ่อน
166 พระอธิการณัฐมนัสศักดิ์ วิชฺชากโร อ่อนอิ่ม
167 พระสำนวน จนฺทสาโร คำแพง
168 พระกรวุฒิ เขมจาโร ชนะบูรณ์
169 พระอดิศักดิ์ อติพโล สังสีแก้ว
170 พระมหาผดุงเกียรติ โชติธมฺโม ลีลา
171 พระธนบัตร จนฺทสโร ทัดเทียม
172 พระปลัดสมร อินฺทโชโต ทองอ่อน
173 พระอธิการสุนี จกฺกวโร บุญเอนก
174 พระมหาเจษฎา จนฺทาโภ พรมมาสุข
175 พระอธิการอุทัย ยโสธโร พิมพ์โคตร
176 พระสุพิศ ฐานิสฺสโร อัมภรัตน์
177 พระใบฎีกาจอม จกฺกวโร จันทร์ลี
178 พระบรรจง ธีรปญฺโญ หนูพัด
179 พระกชกร ถาวโร ศรีชนะ
180 พระอธิการชุมพร สุเมโธ แสงสว่าง
181 พระไพรวัลย์ เตชวโร โลภาส
182 พระกด กนฺตธมฺโม ผ่องราศรี
183 พระธีรวัฒน์ จารุธมฺโม เจริญศิลป์
184 พระครูสุวรรณปุญโญภาส (ทอง) สุลโภ บุญใส
185 พระครูอดุลสุตกิจ (ท้าว) อนุตฺตโร ชาภักดี
186 พระพิภพ โรจโน จันทร์เขียว
187 พระอุไร อนุตฺตโร แก้วคำ
188 พระครูอุดมรัตนวาปี (หยัด) อุตฺตโม คำนึง
189 พระครูสังวรวชิรธรรม (วิเชียร) จิตฺตสํวโร คำโสภา
190 พระทวีวุฒิ คุณสมฺปนฺโณ พุฒพันธ์
191 พระอธิการวชิรพันธ์ ขีณาสโว พงษ์พันธ์
192 พระอนุสรณ์ วชิรญาโณ เดือนโชติ
193 พระธนกร ขนฺติโก พอใจ
194 พระทองอาน อิทฺธิโชโต บึงไกร
195 เจ้าอธิการนันทพร อภิวฑฺฒโน วิจิตร
196 พระครูสังฆรักษ์ธีรพงษ์ ธีรเมธี ทัดแก้ว
197 พระปิ่น ตโปธโน ประนม
198 พระครูผาสุกิจจาภิรม (คำสิงห์) ผาสุโก สุวรรณพันธ์
199 พระมหาดีรัตน์ อุทยปุตฺโต สุพรรณ
200 พระวิชัย ผาสุโก ผาสุโก
201 พระมหาสมบัติ อาภากโร สายหล้า
202 พระครูสันติสุนทโรภาส (สาย) สนฺตจิตฺโต ลาลุน
203 พระอธิคม จิรถาวโร พงษ์สัจจา
204 พระเดชชัย โอภาโส ฝั่งซ้าย
205 พระอภิศักดิ์ อภิวฑฺฒโน บัวลอย
206 พระนิสันต์ ฐานิสฺสโร บุญมาก
207 พระครูโอภาสปุญญาภรณ์ (บุญเสริม) กตปุญโญ ทองสาย
208 พระพร ปญฺญาธโร บุตรบุราณ
209 พระทรงพล กิตฺติปญฺโญ สุวรรณพันธ์
210 พระประจวบ ปญฺญาปสุโต สาทิพจันทร์
211 พระทัยวรรณ สุนฺทโร ปิ่นแก้ว
212 พระอภิชาติ ฐิตเตโช มณีวรรณ
213 พระมหาภัทรภิรมย์ สิริภทฺทปญฺโญ ชาวสวน
214 พระจารุวัศ ปภากโร เอกปิยทมงคล
215 พระบุญร่วม รวิวํโส สุพิมพ์
216 พระประหยัด จนฺทปโภ รักษาพันธ์
217 พระชาญ กนฺตสีโล ไชยพรม
218 พระอนุชา กิตฺติโก มั่นหมาย
219 พระธีระวัฒน์ ธีระภัทโท เพ็งพา
220 พระโอรส มหาปญฺโญ สมนึก
221 พระจำปี อภินนฺโท คุชิตา
222 พระธนาทิพย์ ธนวิชฺโช สงค์จันทร์
223 พระอธิการฝั้น อติพโล ขนวน
224 พระสุรศักดิ์ ตปสีโล ชาวพงษ์
225 พระอัศวิน โชติปญฺโญ ดวงเดือน
226 พระศตวรรษ กนฺตสีโล ธรรมแสง
227 พระอำนวย อานนฺโท กันทะพันธ์
228 พระอาทิตย์ ปุณฺณรตโน พรหมอุ่น
229 พระชัยพร ธมฺมโชโต พรหมทา
230 พระสัญลักษณ์ ญาณวีโร ชนะงาม
231 พระสัมฤทธิ์ โอภาโส พิมพ์ศรี
232 พระเกษม อธิวโร สงวนแก้ว
233 พระประสิทธิ์ สิทธิญาโณ ประจบ
234 พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ (สัมฤทธิ์) อธิวโร บุญเลิส
235 พระสาคร กมโล วงค์ด้วง
236 พระสุระเกียรติ สุจิตฺโต หลวงมัจฉา
237 พระครูเวฬุวนาภิรม (บุญถิน) สิรินฺธโร ขันติวงค์
238 พระชาญ ญาณวีโร เทศชัย
239 พระสุทิน สุทินฺโน สายสินธ์
240 พระครูพิสิฐวัชชรธรรม (วิเชียร วรธมฺโม ชูเลิศ
241 พระอธิการโสภณ ปญฺญาวุโธ กุลพัฒน์
242 พระบรรหาร อนาลโย อุตมี
243 พระอธิการศิริศักดิ์ สีลโตโช โชติชุม
244 พระประมูล รกฺขิตสีโล หลักบุญ
245 พระสมเกียรติ จิตฺตสํวโร สัมฤทธิ์
246 พระมหาวัฒนา สปฺปญฺโญ เกษศิริ
247 พระมหาสำราญ สุเมโธ มะโนรัตน์
248 พระสามารถ อธิจิตฺโต ศรีธนต์
249 พระครูวรธรรมาภินันท์ (สมพร) ฐิตธมฺโม ศรียันต์
250 พระอธิการจุน สุชีโว เกษเล็ง
251 พระเปลี่ยน จารุวณฺโณ ศรียันต์
252 พระอธิการสมบูรณ์ ยโสธโร ชารินทร์
253 พระสาคร กวิวํโส พันเพชร
254 พระอธิการวิเชียร ขนฺติโก สมบัติ
255 พระมหาอุทิศ อินฺทรตโน อินทร์แก้ว
256 พระอธิการพิพัฒน์ชัย สิริปญฺโญ ยอดเกษ
257 พระอธิการบุญเกิด กตปุญโญ บุดดาห์
258 พระครูพิศาลนคราภิรม (พระปลัดพิลา) สิริจนโท บุญโย
259 พระครูพุฒิสุวรรณคุณ(สมศักดิ์) สมจิตฺโต จันทร์เพ็ง
260 พระเลี้ยม อนตฺตโร จันทร์เพ็ง
261 พระเอกราช กิตฺติธโร สมเผ่า
262 พระกิตติพิชญ์ ปญฺญาวุฒโฑ ชุติพงษ์พิชญ์
263 พระสมาน ธีรปญฺโญ สุพิมพ์
264 พระยุทธนา สมจิตฺโต วงษ์ภักดี
265 พระกฤติมา กิตฺติปญฺโญ ธนารัตติกุล
266 พระชาญสมร โชติมนฺโต ปูแตน
267 พระมหาสุรศักดิ์ สิริณาโณ สุระ
268 พระสุรชัย สุเมโธ ทวีชาติ
269 พระบรรจง เขมสุโร สุขดี
270 พระครูปิยภัทรธรรม (บรรจง) ปิยธมฺโม บุญมาก
271 พระบุญล้น ขนฺติวโร พาหา
272 พระบุญเสริม โคตฺตจาโร โคตรเจริญ
273 พระประเสริฐ ฐิตวโร กรวิเศษ
274 พระครูวิสุทธิ์วรคุณ (ประหยัด) เอกวณฺโณ ทาวะรัตน์
275 พระวินัย ธนปญฺโญ ผาสุก
276 พระสำรอง กิตฺติญาโณ ศุภศร
277 พระสุริยะ สมนฺตปาสาทิโก จำเริญ
278 พระครูพิบูลธรรมาภิรัต (สุมิน) อานนฺโท เดชเดิม
279 พระนพดล อาสโภ ศรีโพนทอง
280 พระวิชิต เทวสโร พิมศรี
281 พระครูสุภัทรธรรมโสภณ (คมสันต์) สุภทฺโท สุขเหลือง
282 พระอำพันธ์ จนฺทาโภ ทวินันท์
283 พระอธิการประพันธ์ สุเมธโส ปานทอง
284 พระพนมพร อิฎฐวณฺโณ คำใบ
285 พระมหาจตุรงค์ กตปุญฺโญ นิยม
286 พระครูขันติธรรมาภิบาล (แดง) ขนฺติพโล  ไม่ตรงกับรูป วิรุณพันธ์
287 พระอธิการแสวง สิริจนฺโท พรรษา
288 พระอธิการสมพอง เตชธมฺโม คำวงษา
289 พระวัฒนา ปุญฺญกาโม สายสา
290 พระครูสุวรรณโสมคุณ(ทองคำ) จนฺทโก เพียงตา
291 พระวุฒิไกร ฐิตวุฒิ สมพร
292 พระประสงค์ ขนฺติโก สมสร้าง
293 พระทองพูน อธิจิตฺโต รัตนวัน
294 พระครูโสภิตปุญญรังษี จนฺทธมฺโม รัตนวัน
295 พระอธิการสนิท ตนฺติปาโล วิรณพันธ์
296 พระมีชัย จนฺทโสภโณ สุภาพ
297 พระสุวรรณ์ วรญาโณ ในสว่าง
298 พระอำพันธ์ ดาราศาสตร์ คุณสาโร
299 พระพรสวัส วรธมฺโม จำนงค์
300 พระศิริพงษ์ ฐานวีโร บุญเสริฐ
301 พระโชษณ วิสุทฺโธ มะลิงาม
302 พระอธิการนิรันดร์ จกฺกธมฺโม พรมจันทร์
303 พระมหาณัฐวุฒิ วิสุทโธ ไพรวงษ์
304 พระสมพงษ์ สุภทฺโท เสมศรี
305 พระสมาน อาภสฺสโร โพธิสาร
306 พระสมุห์สุทัศน์ เขมธโร มะโนชาติ
307 พระอธิการสุพิศ อํสุสีโล ทรงจิตร
308 พระแสวง มหาวีโร สายแก้ว
309 พระอธิการชัย ชยธมฺโม พิมมาศ
310 พระอธิการพนมไพร พลญาโณ พันธ์แก่น
311 พระครูปภากรถิรคุณ (สุนันท์) ถิรจิตฺโต สุนันท์
312 พระสมพิศ ฐานิสฺสโร นนเทศา
313 พระอธิการประดิษฐ์ สคาวโร ปรารภ
314 พระชม สุทฺธจิตฺโต ทองบาง
315 พระไกรสร วิสุทฺธสีโล ศรีกะชา
316 พระนพดล โฆสโก บุญร่วม
317 พระสมศักดิ์ สิริปุญฺโญ แก้วกัญหา
318 พระวันนา กตปุญฺโญ
319 พระอธิการเกื้อกูล ชุติธมฺโม ธนเกียรติไพศาล
320 พระครูโสตถิขันธคุณ (สวัสดิ์) วรขนฺโธ วงษ์ขันธ์
321 พระครูสุภัทรกิจจาธร (ชนวิชญ์) สุภทฺโท เกื้อกูล
322 พระณรงค์ โชติปญฺโญ เจริญศรีเมือง
323 พระทรงกลด อภินนฺโท เทียมจิตร
324 พระพิทักษ์ กิตฺติภทฺโธ อาจศิริ
325 พระมหาณัฐวุฒิ กุสลจิตฺโต แสงมาศ
326 พระวิชิต กิตฺติวณฺโณ เรืองใจ
327 พระพิศาล อภินนฺโท ผิวละออง
328 พระสมชาย สมาจาโร พันธ์แก่น
329 พระสมบูรณ์ จนฺทวํโส พวงอินทร์
330 พระอิทธิฤทธิ์ อิทฺธิสาโร อินทรีย์
331 พระครูวิสุทธิ์ธรรมนิมิต (จิฐิกรณ์) อุชุโก อาจภักดี
332 พระปลัดเอกพันธ์ ปญฺญาภทฺทรเมธี แพงมาก
333 พระอภิสิทธิ์ อภิสิทฺธิโก อ่อนคำ
334 พระครูสุวรรณอุทัยดิตถ์ (ศักดิ์ชัย) สุวโจ ทับบรรดิษฐ์
335 พระอธิการคำผง ขนฺติโก พรมชาติ
336 พระใบฎีกาศิริศักดิ์ อุตฺตโร แสงใส
337 พระสมศักดิ์ เมธงฺกุโร ไหมทอง
338 พระสมหมาย สมปุณฺโณ มีชัย
339 พระไตรภพ รตนโชโต บุญพามา
340 พระเมธา คุณงฺกโร รัตนสุวรรณ
341 วีระพงษ์ วิสุทฺโธ โคษา
342 พระเกษม ขนฺติสาโร ศรีสะอาด
343 พระครูใบฎีกาสมเพชร ชยาทินฺโท เสนาพันธ์
344 พระคำภี คมฺภีรปญฺโญ พลขัน
345 พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์) วิโรจโน โปร่งจิตร
346 พระครูสถิตกิจจาทร (สมยศ) ฐิตปญฺโญ กันยาโพธิ์
347 พระภมร จนฺทวฺโส เสือสา
348 พระกฤษณะ กตธฺมโม นิลตา
349 พระอธิการอมรรัตน์ อมโร ขันธรัตน์
350 พระอธิการสุริยัน อินฺทปญฺโญ อาจสาลี
351 พระวัชระ จิตฺตสาโร จันทร์แสง
352 พระประกอบ อินฺทวีโร พลคำ
353 พระสมุห์สมพงษ์ ฐานวโร สมเพ็ชร
354 พระไสวย์ ปัญญาคโม บุตเคียน
355 พระอธิการสันติ สนฺตจิตฺโต อินชัย
356 พระเฉลิมพล โชติปญฺโญ อุ่มคำ
357 พระอธิการบริด มุนิวํโส นิลชัย
358 พระใหม่ วชิรณาโณ โคณะบาล
359 พระบัญชา สญฺญจิตฺโต อัครชาติ
360 พระกิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโณ ทวีชาติ
361 พระสิทธิโชค ธีรธมฺโม บัวบาน
362 พระวทัญญู ธีรปญฺโญ คำทา
363 พระวัชรินทร์ ปิยสีโล นาคนวล
364 พระธีรพันธ์ ธีรวํโส ผลดี
365 พระสมบัติ สาทโร คำมา
366 พระพิจิตร สมฺปนฺโน น้อยพรหม
367 พระพรรณธานุพงศ์ โชติวณฺโณ มุ่งหมาย
368 พระชัยพร ปภสฺสโร ปทุมวัน
369 พระจอย ฐิติวํโส แหวนเงิน
370 พระครูถาวรธีรคุณ(ดำรงค์) ธารโณ หงษ์ศิริ
371 พระลา กิตฺติปญฺโญ พวงยอด
372 พระรังสรรค์ ญาณสํวโร บุญเสริม
373 พระบัวทอง วิสุทฺโธ แหวนเงิน
374 พระประคอง ปญฺญาวโร แหวนเงิน
375 พระพงษ์พันธ์ ปภากโร สมบัติวงศ์
376 พระสมพร อคฺควีโร คณาญาติ
377 พระอธิการพงษ์ศักดิ์ พุทฺธสีโล โนนดู่
378 พระอธิการสมร ปิยสีโล วงค์ศรี
379 พระทนงศักดิ์ จนฺทสีโล อินตา
380 พระอธิการเสมียน ปมุตฺโต ศรีวัง
381 พระขวัญชัย มหาคุโณ บุญลี
382 พระเที่ยง  (สุดสังข์) สุดสังข์
383 พระมหาธีระ ธมฺมวโร ไชยสุวรรณ
384 พระอธิการวิชัย อนุตฺตโร มะโนชาติ
385 พระพงษ์ศักดิ์ อินฺทวณฺโณ รักษา
386 พระอธิการสุวัฒน์ ปภสฺสโร เสาร์แพง
387 พระมหาจำเริญ อุตฺตโม เทียมจิตร
388 พระอธิการสนั่น กิตฺติญาโณ สิงหชาติ
389 พระดำรงศักดิ์ ชยธมฺโม ไชยชนะ
390 พระวรกิจ ญาณโสภโณ สมใจ
391 พระธงชัย ขนฺติธโร มนตรีวงศ์
392 พระวีระพงษ์ อภินนฺโท มนตรีวงษ์
393 พระจิรศักดิ์ ธีรํกุโร พัตอยู่
394 พระสุภาพ โอภาโส ใจเย็น
395 พระทวิช มหาวีโร ติงสะ
396 พระครูอุดมกิจจานุยุต (ประยงค์) ฐานุตฺตดร เพ็งพันธ์
397 พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์ (พรอุดม) จารุวณโณ กลมพันธ์
398 พระครูวีรธรรมมาวุธ (แมน) มหาวีโร ไชยศรีษะ
399 พระครูพิพิธเมธากร (กฤษญเมธา) ปญฺฑิโต ปัญญาคม
400 พระพงศักดิ์ ปภสฺสโร ศิริจันทร์
401 พระมหาประกาย ปญฺญาคโม โสชะดา
402 พระมหาพุทธิศักดิ์ ปญฺญาปชฺโชโต พิราโสภา
403 พระครูปริยัติธรรมลังการ (มนูญ) มนาโป ศรีลาวัน
404 พระมหามนูญ จิตฺตนายโก ตีเงิน
405 พระอธิการสว่าง คนฺธสาโร ครองเชื้อ
406 พระอธิการชุม อภิวํโส เรืองเดช
407 พระครูวชิรวิหารคุณ(ทิม) จิตฺตวโร อินชื่น
408 พระครูประโชติธรรมวงศ์ (บุญธรรม )  ทีปวํโส แก้วสุวรรณ
409 พระครูสันติธรรมกิจ (ประสันติ์) สนฺตธมฺโม สุระชาติ
410 พระอธิการสถิตย์ ปภสฺสโร บุญเหลือง
411 พระอธิการสมศรี จนฺทาโภ มีกุล
412 พระครูขันติวรกิจ(สมัย) ขนฺติวโร ผ่องจิตร
413 พระอารมณ์ เทวธมฺโม จันทะเสน
414 พระอธิการเจษฎา จารุวํโส ประเสริฐสุข
415 พระสุวรรณา สทฺธาธิโก ชาติสุข
416 พระอธิการอภัยมณี เตชธมฺโม แพงจักร
417 พระอธิการบุญส่ง ทีปธมฺโม ศิริเอาทารย์
418 พระอธิการจำลอง ปภสฺสโร พักตรใส
419 พระสุเชาว์ ฐิตปุญโญ จันทร์มณี
420 พระอธิการไพรงาม อาจารสุโภ ทองนาค
421 พระบรรจง กตสาโร กองแก้ว
422 พระคูณ  อคฺคธมฺโม พันธ์ห่อ
423 พรครูพินิจธรรมธาดา (สุพิศ) สุธมฺโม ทองศรี
424 พระอธิการขวัญชัย อาภากโร แก้วประภา
425 พระยศ สุมโน มีกุล
426 พระล้อก กิจฺจสาโร กาญจนะชาติ
427 พระปัญญา กนฺตสีโล เชื้อชัย
428 พระมหาวุฒิพงษ์ วุฒิวํโส ศรีกระห้วน
429 พระประเสริฐ ญาณวโร ปักการะโน
430 พระอธิการอภิศาล ธมฺมรกฺขิโต คำหล้า
431 พระวันชัย ฐานกโร พิมพา
432 พระใบฎีกาบุญมี ติสฺโส จันทคำแพง
433 พระอธิการพุทธ วิสุทฺโธ แก้วปักษา
434 พระมหาเฉลิม ปิยวณฺโณ ดิษฐประสพ
435 พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ (สุทธี) สุเมโธ แจ่มเชื้อ
436 พระครูสมุห์สายัน จนฺทสาโร ศรีหาบุตร
437 พระครูบวระรรมโสภิต (วันดี) จิรธมฺโม ผาปรางค์
438 พระครูไพโจน์กิตยาภรณ์ (รุ่งระวี) กิตฺติโชโต ประสานพันธ์
439 พระครูสุตวราทร (ใส) เตชวโร สุวรรณสิม
440 พระมหาสมชัย ปริมุตฺโต นิวาท
441 พระอธิการปรีชา กนฺตวีโร ชมภู
442 พระอุดม เตชปญฺโญ จันทะกำแพง
443 พระอธิการอนุวัตน์ ฐานธมฺโม เลิกส่วาง
444 พระอมรศักดิ์ กิตฺติทนฺโต อ่อนทรวง
445 พระบุญสี ญาณธีโร สานพลภัย
446 พระมหาเจริญพงษ์ ปภสฺสโร ยี่สุ่นศรี
447 พระสมบัติ สุภโร โสภากุ
448 พระอธิการลม อนาลโย บุญชัย
449 พระยอด โชติปญฺโญ โพธิ์ดี
450 พระอำพน ดาราศาสตร์ จารุโภ
451 พระอธิการโพธิ์ทอง กมฺมสุทฺโธ แป้นรอด
452 พระอธิการจิรพันธ์ ขนฺติธโร จิตอ่อน
453 พระครูปริยัติฐิติคุณ (เยี่ยม) ฐิตเมโธ แก่นแก้ว
454 พระบุญทิตย์ เขมโก สีดา
455 พระปรี วรโภ พาลี
456 พระเสวียน  กลฺยาณธมฺโม บิดา
457 พระสุทัศน์ ปภสฺสโร ศรีชาติ
458 พระสุรักชัย พุทฺธวิริโย พันธ์แก่น
459 พระสมาน ภูริวฑฺฒโน ชื่นชาย
460 พระพิทักษ์ ทีปธมฺโม สิมมะณี
461 พระอธิการกฤษณะ ธนปญฺโญ วงษ์เกษ
462 พระอธิการบุตรดี ชยวฑฺโฒ ทนที
463 พระสมคิด กิตฺติญาโณ พันธ์มะลี
464 พระจินดา มหิสฺสโร สายสงข์
465 พระปรีชา กิตฺติคุโณ ใจเรือง
466 พระพูน จารุวณฺโณ กันศัตรู
467 พระสุพรรณ์ ญาณสาโร ศรีอ่อน
468 พระบุญมี ฐิตวิริโย หนูแก้ว
469 พระมหาอาคม กิตฺติญาโณ กุลอนงค์
470 พระอธิการเจียมรัตน์ จตฺตมโล แสงพยัพ
471 พระไสว ถาวโร รัตนภักดิ์
472 พระอธิการเพียร กนฺตสีโร จำปาได
473 พระสมพร จนฺทวํโส วรนุช
474 พระดนัยธร ติกฺขปญฺโญ ตรีแก้ว
475 พระเกรียงไกร กาญจนรังษี ทองลาย
476 พระสันติภาพ โกวิโท โพธิ์พุ่ม
477 พระลัง สุทนฺโต สัมฤทธิ์
478 พระสมศักดิ์ จิตมโน
479 พระครูธรรมสารสาธิต (ไสว) เตชธมฺโม ปุยอบ
480 พระครูวินัยธร(สมโภชน์) ฐานารโห บุดดา
481 พระจีระเดช ชาคโร พึ่งพัก
482 พระประสงค์ วิสุทฺโธ พุฒลา
483 พระอธิการเทศ อินฺทโชโต จันทรสมุด
484 พระครูสารกิจวิจารณ์ (สัญญา) กิจฺจสาโร แสงแก้ว
485 พระวรวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ สิมมา
486 พระเหลือ ฐานวโร สุขกาย
487 พระธีรพัฒน์ ธีรปญฺโญ คำแสน
488 พระประเสริฐ  สุเมโธ พันมาลี
489 พระครูสมุห์สมาน อาจาโร คำดี
490 พระสุทธิศาล สุทฺธิมโน จันทอง
491 พระครูสุภกิจจาภรณ์ สุภาจาโร ทองดี
492 พระนิต ปญฺญาวฑฺฒโก เข็มทอง
493 พระมหาบรรจง อารยธมฺโม โอชารส
494 พระอธิการทองสุข สุวณฺณสุโข ดวนใหญ่
495 พระครูวิสุทธิ์ปุญโญภาส (บุญมี) สญฺญาโต สญฺญาโต
496 พระบุญร่วม ปภากโร ผ่านทอง
497 พระอดิศร จิตฺตสํวโร แก้วคำ
498 พระครูนิวิฐปุญญกิจ (บุญชู) ธีรปญฺโญ ส่งเสริม
499 พระสมพงษ์ จนฺทโชโต วิสัย
500 พระสมุห์รัฐนนท์ อธิปุญฺโญ ชาญชิตร
501 พระอธิการสมพงษ์ เตชธมฺโม บัวศรี
502 พระสุวิทย์ สุทฺธิมโน สิทโธ
503 พระสุรพล ปภาโส คำเอี่ยม
504 พระสนธยา โชติวโร นะรา
505 พระจาตุรพงษ์ ฐานุตฺตโม กระสังข์
506 พระอธิการสวัสดิ์ ญาณธโร สาสังข์
507 พระมหาฐวิกร ปภสฺสโร สุขพันธ์
508 พระลิด ปภาโส จิตโชติ
509 พระอธิการสุทัศน์ ธีรธมฺโม มโรณี
510 พระทองสา อคฺธมฺโม สมพา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close
Close