ภาระงาน

 

๑.๑งานอำนวยการ

งานอำนวยการ

งานสารบรรณ

งานประสานงานดำเนินการทั่วไปงานประชุมพัฒนาระบบบริหาร

งานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์

๑.๒ งานการเงินงบประมาณบัญชี

งานงบประมาณ

งานโอนนิตยภัต

งานสถิติข้อมูลพระสอน

ประวัติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บัตรประจำตัวพระสอน

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๓ งานแผนงานและประเมินผล

งานแผนงาน

งานประกันคุณภาพ

งานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ

๑.๔ งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณ

งานประสานงานวิทยาลัยเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยาบริการและผู้ประสานงาน

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ด้านการประเมินติดตามผล

งานประเมินติดตามผล

งานประเมินติดตามผล

งานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผลด้านการประเมินติดตามผล

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕.งานพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา

จัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม

งานพัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม

งานนิเทศ ติดตามประเมินผล

นิเทศ ติดตามประเมินผล

ประสานงานวิทยาลัยเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยาบริการและผู้ประสานงานพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

กิจกรรมพิเศษ

งานกิจกรรมพิเศษ

สรุปงานดำเนินงานโครงการ

งานจัดทำระบบสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์ วาระสาร

๒.  ผลสำเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อ ๑ ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน:

โปรดเรียงลำดับตามความสำคัญหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามที่ระบุในข้อ ๑ในช่วงการประเมิน

งานงบประมาณ

งานโอนนิตยภัต

งานสถิติข้อมูลพระสอน

ประวัติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บัตรประจำตัวพระสอน

งานประสานงานวิทยาลัยเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยาบริการและผู้ประสานงาน

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ด้านการประเมินติดตามผล

งานประเมินติดตามผล

งานประเมินติดตามผล

งานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการติดตามประเมินผลด้านการประเมินติดตามผล

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนา

จัดทำแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรม

งานพัฒนาหลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม

งานนิเทศ ติดตามประเมินผล

นิเทศ ติดตามประเมินผล

ประสานงานวิทยาลัยเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยาบริการและผู้ประสานงานพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ด้านการพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

กิจกรรมพิเศษ

งานกิจกรรมพิเศษ

สรุปงานดำเนินงานโครงการ

งานจัดทำระบบสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์ วาระสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close
Close