ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

Scroll To Top