ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้  

Scroll To Top