ประกาศ ลงทะเบียนเรียนในระบบบริการการศึกษา http://regweb.mcu.ac.th/registrar/home.asp ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 60

7340_jpg เปิดรับลงทะเบียนนิสิตใหม่ วันที่ ๕ – ๑๕ มิ.ย.๖๐
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
นิสิตใหม่ส่งใบรายงานตัวและใบคำร้องขอมีบัตร ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Scroll To Top