วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชุมตัวแทนสาขาวิชา สำนักงานวิทยาลัย งานทะเบียนวัดผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำรอบปีประเมิน ๒๕๕๙ ณ ห้องพระเทพวรมุนี (๑๐๒) อาคารเฉลิมเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ #ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

18740014_946987392111117_1677613868167677289_n

Read More »

วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้เข้าสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ พร้อมด้วยคุณนันทนา ศรีเสมอ ณ อาคารหอฉันชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัพระนครศรีอยุธยา #วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ #ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

18739759_944767978999725_9059450363069259574_n

Read More »

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญยืน งามเปรี่ยมอาจารย์ประจำหลักสูตร พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเกียรติบัตร เนื่องในงานสัมมนาวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ หอจดหมายเหตุพุทธทาส โดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสและ มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๔-๒๕ พ.ค. ๖๐ #ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

18582515_943283999148123_1053486418627314084_n

Read More »

รางวัลขนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการ ดร.ฐานิดา มั่นคง ในงานShow and Share 2017ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

17629737_910202625789594_3103644587718570135_n

ความสำเร็จของผลงานชิ้นนี้เกิดจากความทุ่มเทของบุคลากรทุกท่านท ... Read More »

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี มอบหมายให้ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานกิจกรรม Show and Share ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาเขตขอนแก่น

17522760_909201399223050_3647452988571055250_n

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ในงาน Show a ... Read More »

Scroll To Top