วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เลขานุการเครือข่าย,นายสมปอง ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต, นายธยายุส ขอเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และนางวิจิตรา แก้วแสน นักวิชาการการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานเครือข่ายฯ. พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธและเผยแผ่, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๒ ส่วนงาน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.