วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
ข่าวด่วน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้อง ๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook แสดงความคิดเห็น

About ธันญพัฒน์ สมบัติวงษ์

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.