วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018
ข่าวด่วน

ศูนย์บัณฑิตศึกษา จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๑ รูป โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ เป็นพระธานสอบ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.