วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018
ข่าวด่วน

ผู้บริหารเข้าร่วมเขียนรายงานการประเมินตนเองร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เดินทางไปร่วมเขียนรายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นการระดมสมองของผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะถึงนี้จาก สกอ.

Facebook แสดงความคิดเห็น

About pansanu anusit

อาจารย์ประจำ/งานทะเบียนและวัดผล
Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.