วันพฤหัส , 14 ธันวาคม 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าวภาระกิจผู้บริหาร

Feed Subscription<

โครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ TQR

วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา  มั่นคง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ Thai Qualifications Register (TQR) ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด และมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร

   

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชธรรมสารสุธี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมผู้บริหารวิชาการ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชธรรมสารสุธี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมผู้บริหารวิชาการ  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้บริหารเข้าร่วมเขียนรายงานการประเมินตนเองร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เดินทางไปร่วมเขียนรายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นการระดมสมองของผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะถึงนี้จาก สกอ.

การประชุมจัดโครงการมหกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครั้งที่ ๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระราชธรรมสารสุธี ดร.เมตตาเปิด การประชุมคณะกรรมการจัดมหกรรมพระสอนศีลธรรมครั้งที่ ๓ ที่ห้องประชุมพรหมสิทธิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์สะเกษ ๑๓.๐๐ -๑๔.๔๕ น.วันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๐
  

ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วยตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม”


วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประกอบด้วย พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ,พระอุดมปัญญาภรณ์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร , ดร.ฐานิดา มั่นคง รอง ผอ.ฝ่ายวางแผนและวิชาการ /รก.ผอ.สนง.วิชาการ, พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร. รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนิสิต และนายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ ผอ.สนง.วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ “อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วยตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม” ณ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ภาระกิจผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

14192770_786048101538381_6637339952970253487_n14192745_786048534871671_6843855358731280538_n
พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

ขอบพระคุณ ภาพ&ข่าว MCU TV CHANNEL

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

14203174_783600685116456_91189763291778513_n
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชธรรมสารสุธี,ดร เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”

25
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดงาน จากนั้น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “the art of knowledge management practices in education performance excellence” โดยทีมวิทยากรจาก The Lecturer Consulting plus ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชธรรมสารสุธี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มอบใบปริญญาบัตร ในพิธีซ้อมรับปริญญา

21
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พระราชธรรมสารสุธี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มอบใบปริญญาบัตร ในพิธีซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2559
click

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.