วันศุกร์ , 23 มิถุนายน 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าวภาระกิจผู้บริหาร

Feed Subscription<

พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

14192770_786048101538381_6637339952970253487_n14192745_786048534871671_6843855358731280538_n
พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร

ขอบพระคุณ ภาพ&ข่าว MCU TV CHANNEL

ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

14203174_783600685116456_91189763291778513_n
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชธรรมสารสุธี,ดร เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”

25
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดงาน จากนั้น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “the art of knowledge management practices in education performance excellence” โดยทีมวิทยากรจาก The Lecturer Consulting plus ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชธรรมสารสุธี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มอบใบปริญญาบัตร ในพิธีซ้อมรับปริญญา

21
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พระราชธรรมสารสุธี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มอบใบปริญญาบัตร ในพิธีซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2559
click

พระคุณพระราชธรรมสารสุธี ประชุมสัมมนารับฟังความเห็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต

20
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ดี(D) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประชุมสัมมนารับฟังความเห็นหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์
click

ประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒

19

พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายบุคลากรจำนวน ๓ รูป/คน คือ พระครูปริยัติวีราภรณ์ (ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) ดร.ฐานิดา มั่นคง (รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ) และนางสาวดวงกมล ดีสิงบูรณ์(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เข้าร่วมประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๓ -๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

click

ผู้บริหาร สังเกตุการณ์และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

15
วันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ, นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และนางวิจิตรา แก้วแสน นักวิชาการการเงินและบัญชี สังเกตุการณ์และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ
click

ดร.ฐานิดา มั่นคง เข้าร่วมการประชุม แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

12
วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมการประชุม แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม จากนั้น สนทนากลุ่ม “เรื่อง ทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร มจร” ดำเนินรายการโดย พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต และ อาจารย์สายพิรุณ เพิ่มพุน ปิดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม โดย พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
click

ดร.ฐานิดา มั่นคงเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑

9

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดร.ฐานิดา มั่นคง(รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ”พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
click

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ‬ระยะที่ ๑๑

8

วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวน ๓ รูป/คน คือ พระครูปริยัติวีราภรณ์(ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ) ดร.ฐานิดา มั่นคง(รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ) และ นางสาวดวงกมล ดีสิงบูรณ์(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
‪#‎เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ‬ระยะที่ ๑๑ และเตรียมความพร้อมระดมความคิดเพื่อยกร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
‪#‎ผู้เข้าร่วมสัมมนา‬ 80 รูป/คน(โซนอีสาน) ณ ห้องประชุม สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
click

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.