วันพุธ , 25 เมษายน 2018
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าวภาระกิจผู้บริหาร

Feed Subscription<

การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ https://youtu.be/aHJD3nCORTA
“วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
จัดโดย สถาบันวิบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน พ. ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย EdPEx

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวนันทนา ศรีเสมอ และนายเอกพงษ์ มูลพันธ์ เข้าร่วมเรียนรู้กรอบแนวคิดตามโครงการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย EdPEx  (Education Criteria for Performance Excellence) โดยมี  ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผอ.สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร  ณ ห้อง ประชุม ๔๐๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมวิพากย์ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิพากย์ร่างแผนการบริการวิชาการแก่สังคม และการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมสภาวิชาการ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในเวลา ๐๙.๐๐ น. และประชุมสภาวิชาการในเวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน

วันที่ ๒๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ, พระครูไพโรจน์วัฒนาทร อาจารย์ประจำ, พระครูโกศลศาสนวงศ์ อาจารย์ประจำ, และพระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจำ เดินทางไปนิเทศ และติดตามนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ณ วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน โดยมีพระวิเทศปุญญาภรณ์ ประธานสงฆ์วัดพุทธาราม ให้การต้อนรับ

โครงการอบรมความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร, ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายวางแผนและวิชาการ, และคณะได้รับนิมนต์/เชิญ จากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นวิทยากรโครงการอบรมความรู้และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีบุคลากรจากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยและหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธณรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย”

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.ฐานิดา มั้นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานทางจริยธณรมในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย” โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีศาสตรจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมธีวิจัยอาวุโส  เป็นวิทยากร

โครงการจิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดี

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดี รุ่นที่ 2 ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระราชวรมุนี ,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 รูป โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันจัด ระหว่างวันที่14 -16 ธันวาคม 2560

โครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ TQR

วันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มอบหมายให้ ดร.ฐานิดา  มั่นคง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับหลักสูตรสู่ Thai Qualifications Register (TQR) ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด และมี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร

   

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชธรรมสารสุธี, ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.