วันพฤหัส , 14 ธันวาคม 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

Feed Subscription<

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง:ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐

วันที ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง:ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ศูนย์บัณฑิตศึกษา จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๑ รูป โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ เป็นพระธานสอบ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 

กีฬาบุคคลากร มจร

แจ้งให้กับบุคลากรท่านใดที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” เดินทางด้วยรถยนต์ กรุณาแจ้งวัน เวลา เดินทางที่คุณธัญญพัฒน์  สมบัติวงษ์ โทรศัพท์ 081-4702848 เพื่อทางวิทยาลัยสงฆ์จัดเตรียมรับส่ง

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เมตตามอบหมายให้ ดร.ฐานิดา  มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระเมรุมาศจำลอง ณ ศาลากลางจังหวัด ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษย์เก่า มจร ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีแด่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียน  จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ร่วมกับ อบต.หนองแก้ว

วิทยาลัยสงฆ์ศรีะสเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เยาวชนได้สำนึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและปฏิบัติธรรมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน นักเรียนเข้าร่วมอบรม ๖๐ คน ครู ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU CONTEST3

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest โดย พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดูรูปภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1610476919023915.1073741830.100001848670637&type=1&l=b7849d1315

การประชุมผู้บริหาคคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ พระพรหมสิทธิ


วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานระหว่างภาคการศึกษา ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานการพิจารณาการจัดสวัสดิดารรถรับ-ส่งนิสิต การวางแผนการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การขออนุมัติดำเนินการโครงการ การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศึลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา และการดำเนินโครงการวันไหว้ครูบุรพาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจัดโครงการวันไหว้ครูและวันบุรพาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

โครงการวันไหว้ครูและวันบุรพาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการไหว้ครูบุรพาจารย์ เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูบุรพาจารย์ที่ได้สั่งสอนประสาทวิชาให้แก่นิสิต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เห็นความสำคัญของการจัดงานเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา ที่เป็นการแสดงออกถึงความดีของพระสงฆ์ผู้มีอุปการคุณ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดทั้งพระสังฆเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการอีกทั้งการส่งเสริมพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รำลึกถึงคุณูปการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.