วันศุกร์ , 23 มิถุนายน 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

Feed Subscription<

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาสงฆ์
โดย พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

IMG_9381 IMG_9377 IMG_9380

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร.(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท โดย ดร.ฐานิดา มั่นคง(รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ)กล่าวถวายรายงานจุดประสงค์โครงการฯ และได้รับความเมตตาจาก พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์)และ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปญฺโญ(นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) เป็นวิทยากรให้ความรู้และ บรรยายเรื่อง กรอบแนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมปัญญาภรณ์(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
click

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

26
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย // ดร.ฐานิดา มั่นคง (รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ) กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ // พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. (ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย) ชี้แจง การจัดการเรียน // นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ) ชี้แจงระบบการจัดการศึกษา //พระแพนษณุ อนุตฺตโร(อาจารย์ประจำ/ส่วนงานทะเบียน) ชี้แจงกฎระเบียบการศึกษา ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
click

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ ร่วมกับ โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พระอุดมปัญญาภรณ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร(ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
click

คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินหลักสูตร

23
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินหลักสูตรสังกัดคณะสังคมศาสตร์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ‪#‎จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ‬ ๑๒๐ รูป/คน
click

พิธีพิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๑

18
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดพิธีพิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี(เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ)เป็นประธาน จุดธูป เทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตที่จบการศึกษานี้ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) ทั้งนี้พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร.(รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต) กล่าวถวายรายงานจุดประสงค์ในพิธี และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมปัญญาภรณ์(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธานในการฝึกซ้อมรับปริญญา และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
click

พิธีปัจฉิมนิเทศ

17

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ พิธีปัจฉิมนิเทศและซ้อมรับปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๑ และพิธีปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๒ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธาน จุดธูป เทียน นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและบรรยาย เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการพัฒนาสังคม และนายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์(ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ)กล่าวแนะนำระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๒ และแนะนำระเบียบขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตรของนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๑ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Big Cleaning Day

14
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดในพื้นที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตร่วมกิจกรรม
click

พิธี สรงน้ำ ขอพร พระราชธรรมสารสุธี(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)

13

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดพิธี สรงน้ำ ขอพร พระราชธรรมสารสุธี(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมพิธี
click

โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ๖๑พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต มีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประกอบด้วย พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ของวิทยาลัยสงฆ์ ผู้บริหารและคณะครู พร้อมด้วยพระภิกษุ -สามเณร ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙ โรง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๖๒ รูป/คน
click

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.