วันพุธ , 25 เมษายน 2018
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

Feed Subscription<

การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

การสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๙ https://youtu.be/aHJD3nCORTA
“วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
จัดโดย สถาบันวิบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน พ. ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติครั้งที่ ๑  ระดับชาติ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Buddhist Culture and Sustainable)  ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลน้ำคำ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑  จึงขอเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิชาการ  บทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว และเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้ฟรี ยกเว้นท่านที่ต้องการหนังสือบทความวิชาการต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมประชุม ท่านที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://ibrs2018.com/site/

ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ซึงในส่วนวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มีพระครูปริยัติวีราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ , ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ และคณะเข้าร่วมประชุม

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยกลุ่มสุขศึกษาเครือข่ายโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ ของบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ คั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ (๑๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

ร่วมเป็นกรรมการงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาปริยัติธรรม”

วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ ๙ (อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ) ได้นิมนต์/เชิญ คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยการนำของ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการศรีสะเกษ ฝ่ายวางแผนและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมเป็นกรรมการงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาปริยัติธรรม” ณ โรงเรียนกิตติญาณวิทยา วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบแข่งขันใน ๕ รายวิชา ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นกรรมการคุมสอบแข่งขันและกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ เลขานุการเครือข่าย,นายสมปอง ทิพย์สมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต, นายธยายุส ขอเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และนางวิจิตรา แก้วแสน นักวิชาการการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานเครือข่ายฯ. พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธและเผยแผ่, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๒ ส่วนงาน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีพระราชธรรมสารสุธี,ดร. เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในเขตตำบลน้ำคำ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการนำของ อาจารย์พีรวัส อินทวี รองคณะบดีฯ เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เสร็จแล้วศึกษาศิลปวัฒนธรรม ณ พระธาตุเรืองรอง, วัดน้ำคำ และวัดพระธาตุสุวรรณหงษ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้อง ๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย:มายากับความจริง

วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ พระราชธรรมสารสุธี,ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้ พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร และพระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร. อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย:มายากับความจริง” โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.