วันพฤหัส , 19 ตุลาคม 2017
ข่าวด่วน

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

Feed Subscription<

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ร่วมกับ อบต.หนองแก้ว

วิทยาลัยสงฆ์ศรีะสเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เยาวชนได้สำนึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและปฏิบัติธรรมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน นักเรียนเข้าร่วมอบรม ๖๐ คน ครู ๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU CONTEST3

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest โดย พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดูรูปภาพ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1610476919023915.1073741830.100001848670637&type=1&l=b7849d1315

การประชุมผู้บริหาคคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ พระพรหมสิทธิ


วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานระหว่างภาคการศึกษา ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา การรายงานการพิจารณาการจัดสวัสดิดารรถรับ-ส่งนิสิต การวางแผนการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การขออนุมัติดำเนินการโครงการ การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศึลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา และการดำเนินโครงการวันไหว้ครูบุรพาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจัดโครงการวันไหว้ครูและวันบุรพาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

โครงการวันไหว้ครูและวันบุรพาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการไหว้ครูบุรพาจารย์ เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูบุรพาจารย์ที่ได้สั่งสอนประสาทวิชาให้แก่นิสิต ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เห็นความสำคัญของการจัดงานเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา ที่เป็นการแสดงออกถึงความดีของพระสงฆ์ผู้มีอุปการคุณ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดทั้งพระสังฆเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการอีกทั้งการส่งเสริมพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รำลึกถึงคุณูปการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๖ กรกฎกคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมในการเสนอโครงการวิจัยในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ ในกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ผ่านเวปไซด์”
โดยมีประเด็นสำคัญคือ การที่จะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ออกต่อสาธารณชนให้รับรู้ รับทราบได้นั้น บุคลากรจะต้องรู้ว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไร เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้สะท้อนงานของวิทยาลัยออกสู่ชุมชนได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ ปรัชญาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษที่ว่า “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาการศึกษาสงฆ์ ธำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชน”
เอกลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
“บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานการคณะสงฆ์”

อัตลักษณ์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
“สืบสานงานพระศาสนา นำพาพัฒนาจิต อุทิศตนเพื่อสังคม”

อัตลักษณ์บัณฑิต
“มีศรัทธาและตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนา”

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (๓๐๑) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาสงฆ์
โดย พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

IMG_9381 IMG_9377 IMG_9380

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาเขตอุบลราชธานี และวิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร.(ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาท โดย ดร.ฐานิดา มั่นคง(รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ)กล่าวถวายรายงานจุดประสงค์โครงการฯ และได้รับความเมตตาจาก พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร.(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์)และ พระมหาเกรียงศักดิ์ อินทปญฺโญ(นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) เป็นวิทยากรให้ความรู้และ บรรยายเรื่อง กรอบแนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอุดมปัญญาภรณ์(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร)เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
click

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

26
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย // ดร.ฐานิดา มั่นคง (รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ) กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ // พระครูสุตภัทราภรณ์,ดร. (ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย) ชี้แจง การจัดการเรียน // นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ) ชี้แจงระบบการจัดการศึกษา //พระแพนษณุ อนุตฺตโร(อาจารย์ประจำ/ส่วนงานทะเบียน) ชี้แจงกฎระเบียบการศึกษา ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ(๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
click

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดโครงการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ ร่วมกับ โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี,ดร. (ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พระอุดมปัญญาภรณ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร(ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
click

Scroll To Top
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.